۵ مقصد اول صادراتی ایران

صادرات غیرنفتی ایران ۱۵درصد رشد کرد

0
419

ناظر اقتصاد : براساس آمار منتشر شده از میزان صادرات غیرنفتی ایران در ۴ ماهه نخست سال ۹۷، واردات ایران در دوره مورد بررسی به ترتیب از کمترین میزان از کشورهای آلمان، ۷۵۳ میلیون دلار، هند، ۹۱۲ میلیون ریال، کره جنوبی ۹۸۷ میلیون دلار، امارات ۲۰۰۰ میلیون دلار بوده و چین نیز با ۳۰۰۰ میلیون دلار که بالاترین میزان صادرات به ایران را تنها در ۴ ماه اخیر داشته است. همچنین صادرات غیرنفتی ایران در چهار ماه نخست سال ۹۷ با رشد ۱۵ درصدی نسبت به چهار ماه ابتدایی سال گذشته از ۱۳ میلیارد دلار به ۱۵ میلیارد دلار همراه بوده است.

میزان صادرات کشور نیز به گونه‌ای بود که بیشترین میزان صادرات به سایر کشورها با ۲۱ درصد رشد به ۵۱۴۵ میلیون دلار و به پنج کشور چین با رشد ۸ درصدی به ۳۰۴۶ میلیون ریال، امارت با افزایش ۳۲ درصدی به ۲۸۰۸ میلیون ریال، عراق با رشد ۲۳ درصدی به ۲۵۲۲ میلیون ریال، افغانستان ۱۱۰۸ میلیون دلار که رشد ۳۱ درصدی را به همراه داشت، اما صادرات ایران به کره جنوبی با افت ۴۰ درصدی همراه بوده که به ۸۲۱ میلیون دلار رسیده است.

براساس این گزارش، وزن صادرات و واردات از گمرک نیز طی چهار ماه ابتدایی سال ۹۷، به وزن ۴۸۹۵۳ هزار تن، صادرات غیرنفتی به میزان ۳۷۴۰۱ هزار تن و وزن واردات ۱۱۵۵۲ هزار تن به ثبت رسیده است.

عمده ترین کالاهای صادراتی در این چهارماه، ۱۸۶۴ میلیون دلار معیانات گازی، ۶۹۱ میلیون دلار پروپان مایع، روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین به میزان ۵۵۵ میلیون دلار، پلی اتیلن گرید فیلم به رقم ۴۱۱ میلیون دلار و در آخر ۴۰۷ میلیون دلار متانول از ایران صادر شده است. همچنین لازم به ذکر است که در چهار ماه اخیر، مازاد تراز تجاری ۲۷۱ میلیون دلار مازاد به ثبت رسیده است.

نظر بدهید