برچسب ها شاخص کل بورس

برچسب: شاخص کل بورس

گزارش روزانه بورس | ۲۴ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 866 واحدی به 164,485 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3455 میلیارد ریال (561 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3547 میلیارد ریال (تقریبا 852 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 5589 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 24 آذر ماه 97 با کاهش 866 واحدی به رقم 164 هزار و 485 واحد رسید. امروز همچنین شاخص...

گزارش روزانه بورس | ۲۰ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 680 واحدی به 166.235 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3395 میلیارد ریال (205 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 222 میلیارد ریال (تقریبا 2 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 3410 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه 20 آذر ماه 97 با کاهش 680 واحدی به رقم 166 هزار و 235 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | دوشنبه ۱۹ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها  بررسی تحلیلی شاخص کل بورس ناظر اقتصاد : شاخص کل بورس با افزایش 24 واحدی به 166.915 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 3971 میلیارد ریال (138 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3499 میلیارد ریال (تقریبا 792 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 6540 میلیارد ریال بوده است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه 18 آذر ماه 97 با افزایش 24 واحدی به رقم 166 هزار و...

گزارش روزانه بورس | ۱۸ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 191 واحدی به 166.891 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 5392 میلیارد ریال (119 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5196 میلیارد ریال (تقریبا 2138 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 8331 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه 18 آذر ماه 97 با کاهش 191 واحدی به رقم 166 هزار و 891 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | ۱۷ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 223 واحدی به 167,083 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3381 میلیارد ریال (140 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3647 میلیارد ریال (تقریبا 1285 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 5603 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 17 آذر ماه 97 با افزایش 223 واحدی به رقم 167 هزار و 83 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۱۴ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1158 واحدی به 166,860 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 4663 میلیارد ریال (852 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4077 میلیارد ریال (تقریبا 1280 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6608 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهار شنبه 14 آذر ماه 97 با افزایش 1158 واحدی به رقم 166 هزار و 860 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۱۳ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 602 واحدی به 165,701 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 4290 میلیارد ریال (663 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4217 میلیارد ریال (تقریبا 1541 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6303 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز سه شنبه 13 آذر ماه 97 با کاهش 602 واحدی به رقم 165 هزار و 701 واحد رسید. شاخص...

گزارش روزانه بورس | یک‌شنبه ۱۱ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی شاخص کل بورس ناظر اقتصاد : شاخص کل بورس با افزایش 3284 واحدی به 163.138 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 4753 میلیارد ریال (1264 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5963 میلیارد ریال (تقریبا 2224 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 7228 میلیارد ریال بوده است. در دومین روز هفته و پس از سه ریزش متوالی و نسبتا عمیق شاخص در روزهای گذشته، شاهد بازگشت رونق به معاملات تالار حافظ هستیم. این در حالی است...

گزارش روزانه بورس | ۱۰ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 3918 واحدی به 159,853 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 6041 میلیارد ریال (487 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 6286 میلیارد ریال (تقریبا 2281 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 9559 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 10 آذر ماه 97 با کاهش 3918 واحدی به رقم 159 هزار و 853 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | چهارشنبه ۷ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها بررسی تحلیلی شاخص کل بورس ناظر اقتصاد : شاخص کل بورس با کاهش 3427 واحدی به 163,772 واحد رسید. ارزش معاملات در بورس 4573 میلیارد ریال (646 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3373 میلیارد ریال (تقریبا 1471 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک و بلوکی) بوده است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس و فرابورس معادل 5829 میلیارد ریال بوده است. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه 7 آذر ماه ۹۷ شاخص کل بورس اوراق بهادار با 3427 واحد افت به...