برچسب ها فرابورس

برچسب: فرابورس

گزارش روزانه بورس | ۲۴ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 866 واحدی به 164,485 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3455 میلیارد ریال (561 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3547 میلیارد ریال (تقریبا 852 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 5589 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 24 آذر ماه 97 با کاهش 866 واحدی به رقم 164 هزار و 485 واحد رسید. امروز همچنین شاخص...

گزارش روزانه بورس | ۲۰ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 680 واحدی به 166.235 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3395 میلیارد ریال (205 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 222 میلیارد ریال (تقریبا 2 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 3410 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهارشنبه 20 آذر ماه 97 با کاهش 680 واحدی به رقم 166 هزار و 235 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | ۱۸ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 191 واحدی به 166.891 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 5392 میلیارد ریال (119 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 5196 میلیارد ریال (تقریبا 2138 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 8331 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز یکشنبه 18 آذر ماه 97 با کاهش 191 واحدی به رقم 166 هزار و 891 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | ۱۷ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 223 واحدی به 167,083 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 3381 میلیارد ریال (140 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3647 میلیارد ریال (تقریبا 1285 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 5603 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 17 آذر ماه 97 با افزایش 223 واحدی به رقم 167 هزار و 83 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۱۴ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با افزایش 1158 واحدی به 166,860 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 4663 میلیارد ریال (852 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4077 میلیارد ریال (تقریبا 1280 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6608 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز چهار شنبه 14 آذر ماه 97 با افزایش 1158 واحدی به رقم 166 هزار و 860 واحد رسید. شاخص کل...

گزارش روزانه بورس | ۱۳ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 602 واحدی به 165,701 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 4290 میلیارد ریال (663 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4217 میلیارد ریال (تقریبا 1541 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 6303 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز سه شنبه 13 آذر ماه 97 با کاهش 602 واحدی به رقم 165 هزار و 701 واحد رسید. شاخص...

گزارش روزانه بورس | ۱۰ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 3918 واحدی به 159,853 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 6041 میلیارد ریال (487 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 6286 میلیارد ریال (تقریبا 2281 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 9559 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز شنبه 10 آذر ماه 97 با کاهش 3918 واحدی به رقم 159 هزار و 853 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش روزانه بورس | دوشنبه ۵ آذر ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 4789 واحدی به 166.463 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 5830 میلیارد ریال (1024 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 4734 میلیارد ریال (تقریبا 598 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 8942 میلیارد ریال بوده ‌است. شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران (تدپیکس) در پایان معاملات امروز دوشنبه 5 آذر ماه 97 با کاهش 4789 واحدی به رقم 166 هزار و 463 واحد رسید. شاخص کل هم...

گزارش هفتگی بورس | هفته منتهی به ۳۰ آبان

در پایان معاملات هفته منتهی به 30 آبان ماه 97 ، شاخص کل با 6281 واحد کاهش نسبت به هفته قبل، به رقم 175713 واحد رسید. شاخص بازار اول با 5289 واحد کاهش به رقم 129960 واحد بالغ گردید و شاخص بازار دوم با 9307 واحد کاهش به عدد 347557 واحد را تجربه کرد و به این ترتیب شاخص بازار اول با 4 درصد و شاخص بازار دوم با 3 درصد کاهش نسبت به هفته قبل رو به رو شدند. در 4 روز کاری این هفته، ارزش کل معاملات اوراق بهادار به 39446 میلیارد ریال بالغ شد که نسبت...

گزارش روزانه بورس | ۳۰ آبان ۹۷

وضعیت شاخص‌های بورس، قیمت فلزات اساسی و نرخ ارزها ناظر اقتصاد: شاخص‌کل ‌بورس با کاهش 745 واحدی به 175,713 واحد رسید. ارزش‌‌‌ معاملات‌ در بورس‌ 5928 میلیارد ریال (1006 میلیارد ریال مربوط به معاملات بلوکی) و در فرابورس 3883 میلیارد ریال (تقریبا 1554 میلیارد ریال معامله اوراق صکوک‌ و بلوکی) بوده ‌است. مجموع کل معاملات خرد در بازار بورس ‌و فرابورس معادل 7251 میلیارد ریال بوده ‌است. براساس اطلاعات مندرج در سامانه شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در پایان معاملات امروز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷ شاخص کل بورس اوراق بهادار با 745 واحد افت به رقم 175 هزار و 713 واحد...