چک‌ برگشتی بیشتر شد!

0
521

ناظر اقتصاد : آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در تیرماه سال‌جاری، ۹.۵میلیون فقره چک به ارزش ۸۶.۶هزار میلیارد تومان در کل کشور مبادله شد که نسبت به ‌ماه قبل از نظر تعداد ۴.۴ و از نظر مبلغ ۱۱.۱درصد افزایش داشته اما همزمان، تعداد و مبلغ چک‌ برگشتی نیز به‌ترتیب ۲ و ۵.۵درصد رشد کرده است. در‌ماه مورد گزارش ۳.۴ میلیون فقره چک معادل ۳۶.۳درصد کل چک‌های صادر شده به مبلغ ۵۰هزار میلیارد تومان در استان تهران صادر شده و استان‌های اصفهان و خراسان رضوی نیز با سهم ۹.۴ و ۷.۷درصدی در رتبه‌های دوم و سوم در استفاده از چک قرار گرفته‌اند. در تیرماه سال‌جاری ۳۴.۷درصد از کل تعداد و ۵۴درصد از کل مبلغ چک‌ برگشتی به استان تهران مربوط بوده است.

۱۴درصد چک‌ها برگشت خورد

طبق گزارش بانک مرکزی در‌ماه گذشته ۱۴.۲درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۶.۴درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده که نسبت به ‌ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به‌ترتیب ۲درصد و ۵.۵درصد افزایش نشان می‌دهد. در این‌ماه در استان تهران ۱۳.۶درصد از کل تعداد چک‌های مبادله‌ای و ۱۵.۳درصد از کل مبلغ چک‌های مبادله‌ای برگشت خورده است و در بین سایر استان‌های نیز بیشترین نسبت ارزش چک‌ برگشتی بـه کل ارزش چک‌های مبادله شده در استان به‌ترتیب به استان‌های لرستان (۲۳.۱درصد)، کردستان (۲۳درصد) و قم (۲۲.۳درصد) اختصاص یافته است. در تیرماه، استان‌های خوزستان (۱۲.۳درصد)، البرز (۱۲.۴درصد) و کرمانشاه (۱۲.۸درصد) کمترین نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل ارزش چک‌های مبادله شده در اسـتان را به‌خود اختصاص داده‌اند.

۹۶ درصد حساب‌ها پر نبوده است

آمارها نشان می‌دهد در تیرماه ۱.۳میلیون فقره چک به ارزش ۱۳.۴هزار میلیارد تومان در کل کشور به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شـده است. درواقع در کل کشور از نظر تعداد ۹۶.۷درصد و از نظر ارزش ۹۴.۷درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است. در‌ماه مورد گزارش، در استان تهران ۴۵۱هزار فقره چک بـه ارزش ۷۲هزار میلیارد ریال به دلایل کسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است. درواقع در استان تهران از نظر تعداد ۹۵.۹درصد و از نظر ارزش ۹۳.۴درصد از کل چک‌های برگشتی به دلایل کسری یا فقدان موجودی بوده است.

نظر بدهید