افت ارزش پول برای شرکای تجاری ایران

آيا شرکای تجاری ایران ، اقتصاد ایران را به حركت درمی‌آورند؟
جنگ تجاری امریکا با چین یکی از شرکای تجاری ایران