آیا آمیخته بازاریابی p4 هنوز کاربرد دارد؟

آیا آمیخته بازاریابی p4 هنوز کاربرد دارد؟

آیا آمیخته بازاریابی p4 هنوز کاربرد دارد؟