آیا بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ستون فقرات اقتصاد کشور هستند؟

آیا بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ستون فقرات اقتصاد کشور هستند؟

آیا بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) ستون فقرات اقتصاد کشور هستند؟