نهادهای قانونی در ج.ا. ایران، در مرحله بررسی و تصویب قانون برنامه ششم توسعه هستند. ویژگی بارز این برنامه این است که در دوره پسا برجام اجرا خواهد شد. یکی از پرسشهای استراتژیک در پسا برجام این است که آیا «نفت و گاز» می‌تواند موتور رشد و توسعه ج.ا. ایران در برنامه ششم باشد؟ در این مقاله به ابعادی از این پرسش و همچنین سناریوهای مکمل پاسخ داده شده است. این مقاله را می توانید از اینجا مطالعه نمایید.

نظر بدهید