افزایش حقوق کارمندان در سال 98 : تنها 3.1 درصد؟!!

افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ : تنها ۳.۱ درصد؟!!

افزایش حقوق کارمندان در سال 98 : تنها 3.1 درصد؟!!
افزایش حقوق کارمندان در سال 98 : تنها 3.1 درصد؟!!