گزارش شاخص قیمت تولید کننده-بهار ۹۷

افزایش بی‌سابقه نرخ تورم تولید کننده

0
618

ناظر اقتصاد : شاخص قیمت تولید کننده (PPI)، معیاری برای اندازه گیری تغییرات در میانگین قیمت دریافت شده توسط تولیدکنندگان، به ازای تولید کالا و خدمات در داخل کشور، نسبت به یک دوره زمانی معین (سال پایه) می‌باشد. در حقیقت، شاخص قیمت تولید کننده روند تغییرات میانگین قیمت کالاها و خدمات تولید شده در داخل کشور را از دیدگاه تولید کنندگان نشان می‌دهد. این شاخص یکی از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت ها بوده و تأثیر قابل توجهی بر تصمیم گیری صاحبان صنایع، سرمایه گذاران و حتی سیاست مداران خواهد داشت. در ادامه گزارشی مختصر از نتایج شاخص کل قیمت تولید کننده و بخش‌های اصلی و اختصاصی، در فصل بهار ۱۳۹۷ که توسط مرکز آمار محاسبه شده است ارائه می‌شود.

بر اساس اعلام مرکز آمار شاخص کل قیمت تولیدکننده، در فصل بهار ۱۳۹۷، به عدد ۲۷۸,۱ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۱.۷)، ۱۰,۵ درصد و شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۲۲.۴)، ۲۵.۰ درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات میانگین شاخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده) معادل ۱۶.۸ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۲,۹ درصد) افزایش داشته است که از پائیز ۹۱ تاکنون بی‌سابقه بوده است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش کشاورزی، در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۰,۵ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۶۷.۲) به عدد ۲۹۵.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۶.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش کشاورزی) معادل ۱۵,۳ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۴,۹ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۴,۳ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۲.۷) و ۳۲.۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۸.۶) به عدد ۲۸۸.۸ رسید. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش معدن) معادل ۲۲,۰ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۷,۳ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش صنعت در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۴,۰ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۳.۶) به عدد ۲۸۹.۰ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۰.۳) ۳۷.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت) معادل ۲۲,۷ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۱۵,۵ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش برق در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۱۶,۱ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۱۱۴.۷) به عدد ۱۳۳.۲ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۸.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش برق) معادل ۴,۶ درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶، (۸.۱- درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولید کننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار ۱۳۹۷، با ۴,۶ درصد افزایش نسبت به شاخص فصل قبل (۲۵۰.۷) به عدد ۲۶۲.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۱۱.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال ۱۳۹۷ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده بخش‌های خدمات) معادل ۹,۶ درصد بوده که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال ۱۳۹۶ (۸,۹ درصد) افزایش داشته است.

شاخص قیمت تولید کننده

نظر بدهید