افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی تهران

مرکز آمار ایران گزارش داد

0
421

ناظر اقتصاد: مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ (بر مبنای سال پایه ١٣٩٠) را منتشر و در آن مشخص شد که تغییرات افزایشی بوده است.

درصد تغییرات میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان سال ۹۶ معادل ۲۶.۷ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (١٧.۴ درصد) با افزایش روبرو بوده است.

شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل تابستان ۹۷ به عدد ۳۱۵.۴ رسید که این رقم نسبت به شاخص فصل قبل (٢۵٠.٨)، به میزان ٢۵.٧ درصد و نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل (۲۱۱.۶)، به میزان ۴۹.۱ درصد افزایش داشته است.

درصد تغییرات میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به فصل تابستان سال ۹۷ نسبت به میانگین شاخص در چهار فصل منتهی به تابستان سال ۹۶ معادل ۲۶.۷ درصد بوده که نسبت به همین اطلاع در فصل قبل (١٧.۴ درصد) با افزایش روبه‌رو بوده است.

شاخص قیمت گروه «آهن­ آلات، میلگرد و پروفیل درب و پنجره و نرده » با ۴۵ درصد نسبت به فصل قبل بیش‌ترین تاثیر را در افزایش شاخص کل در فصل تابستان داشته است. و گروه « چوب» با ۶۴.٣ درصد افزایش وگروه « خدمات» با ۴.٠ درصد افزایش به ترتیب رتبه‌های بعدی را در افزایش شاخص قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل تابستان سال ۹۷ مورد بررسی داشته‌اند.

نظر بدهید