انتشار هزار میلیارد اوراق خزانه از سوی وزارت اقتصاد

0
357

به گزارش تسنیم، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، وزارت اقتصاد هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر می‌کند. هیئت وزیران به پیشنهاد وزارت اقتصاد و امور دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ردیف (۲) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) الحاقی قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تصویب کرد: به وزارت اقتصاد و امور دارایی اجازه داده می شود بر اساس ساز و کار مقرر در آئین نامه اجرایی بند ز تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۶۹۳۴۸/ت۵۳۴۱۰ هـ مورخ ۱۳۹۵/۶/۹ نسبت به انتشار حداکثر ده هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰) ریال اسناد خزانه اسلامی مطابق تخصیص اعلام شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور اقدام نماید.

نظر بدهید