بررسی صادرات غیرنفتی ایران و انواع روش‌های صادرات در جهان

0
4764

ناظراقتصاد: یکی از عوامل مهم دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پایدار برای هر کشوری رونق و توسعه صادرات می‌باشد. کارشناسان و مسئولان در ایران با توجه به اهمیت نقش صادرات غیرنفتی ایران در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای ارزی حاصل از صدور نفت خام و جایگاه آن در برنامه توسعه اقتصادی کشور و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بخصوص در سال‌های اخیر اجماع نظر دارند. به همین علت با پیش فرض قراردادن این موضوع از کلی گویی و بیان مطالب تکراری در این گزارش خودداری شده است.

در هر دوره صاحبنظرانی با دیدگاه و نگاه خود عاملی را بعنوان ایجادکننده ضعف صادراتی در کشور بیان می‌کند که معمولا محدود به یک سازمان و گاهی اوقات چند فرایند می‌شود در کل گزارش و نظرات کارشناسی ارائه شده و معمولا دارای نگاه سیستمی به بحث توسعه صادرات غیرنفتی نمی‌باشد و جای چنین نگاه و رویکردی در این زمینه خالی است بدین منظور در این گزارش به معرفی و بررسی اکوسیستم صادراتی غیرنفتی کشور و انواع روش‌های صادراتی در جهان پرداخته شده است و عوامل موثر داخلی و خارجی بصورت مختصر بیان شده‌اند این گزارش از سه فصل تشکیل شده است.

در فصل اول به جغرافیا و محدوده بحث پرداخته شده و صادرات بعنوان یکی از روش‌های ورود به بازارهای جهانی در کنار راهکارهای دیگر معرفی شده است در بخش بعدی صادرات و جایگاه آن در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار گرفته است که گویای جایگاه ویژه صادرات غیرنفتی در این سیاست‌ها می‌باشد. در ادامه آمارهایی از صادرات غیرنفتی کشور در چندسال گذشته نیز بیان و بررسی شده است.

در فصل دوم که مهمترین فصل این گزارش می‌باشد اکوسیستم صادراتی غیرنفتی ایران معرفی و بیان شده است با بررسی‌های انجام شده بنظر می‌رسد این نوع نگاه برای اولین بار در کشور در زمینه صادرات غیرنفتی مورد پژوهش قرار گرفته است که احتمالاً در برخی از موارد خالی از اشکال نخواهد بود بعنوان مثال شاید از نظر برخی کارشناسان بازیگرانی از اکوسیستم صادراتی غیرنفتی ایران در این مدل از قلم افتاده باشد و یا برخی نیاز نبوده در این اکوسیستم دیده شوند اما تا حد امکان سعی شده مرز سیستم نه بسته و کوچک و نه بسیار باز تعریف شود در مجموع در این فصل بازیگران اکوسیستم صادراتی کشور بیان و معرفی شده‌اند و از نظر ماموریت‌هایی که در توسعه صادرات داشته‌اند مورد بررسی قرار گرفته‌اند همچنین در پایان عوامل موثر خارجی برروی اکوسیستم صادراتی غیرنفتی کشور به اختصار نمایش داده شده‌اند.

در فصل سوم بمنظور بیان برخی نکات تکمیلی که در بخش نتیجه گیری فصل دوم می‌توانست آورده شود ولی نیازمند برخی توضیحات بود و همچنین بمنظور درک بهتر و عمیقتر برخی از مطالب فصل دوم در فصل سوم به معرفی و بررسی انواع صادرات در جهان پرداخته شده است که شامل صادرات مستقیم و غیرمستقیم می‌شوند و انواع روش‌های صادراتی مستقیم و غیرمستقیم نیز مورد بررسی قرار گرفته‌اند که در نهایت پیشنهاداتی در اخر فصل بیان شده‌اند. متن کامل این گزارش از لینک زیر قابل دریافت است.

دانلود گزارش بررسی صادرات غیرنفتی ایران و انواع روش‌های صادرات در جهان

نظر بدهید