لایحه بودجه سال ۱۳۹۸

نمودار 1: مقایسه سهم بخش ها از منابع عمومی قانون بودجه 1397 و لایحه بودجه 1398
نمودار 1: مقایسه سهم بخش ها از منابع عمومی قانون بودجه 1397 و لایحه بودجه 1398