نمودار 1: مقایسه سهم بخش ها از منابع عمومی قانون بودجه 1397 و لایحه بودجه 1398

نمودار ۱: مقایسه سهم بخش ها از منابع عمومی قانون بودجه ۱۳۹۷ و لایحه بودجه ۱۳۹۸

نمودار 1: مقایسه سهم بخش ها از منابع عمومی قانون بودجه 1397 و لایحه بودجه 1398
لایحه بودجه سال 1398