بررسی وضعیت اکوسیستم کارآفرینی در جهان و ایران

بهمن خداپناه

0
9561

ناظراقتصاد: توسعه کارآفرینی فرایندی پیچیده، بلند مدت و فراگیر است که البته نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی دارد؛ به طوری که امروزه کارآفرینی به راهبردی‌ترین و مهمترین ابزار اقتصادی جوامع پیشرفته تبدیل شده است. هنوز در ایران اکوسیستم مناسب کارآفرینی تشکیل نشده و توان برانگیختن ایده پردازان، نوآوران و سرمایه گذاران را به منظور ورود در فعالیت های کارآفرینانه را نداشته است. گزارش حاضر با هدف بررسی جایگاه اکوسیستم کارآفرینی در جهان و ایران به شیوه توصیفی-تحلیل انجام شده است تا ضمن آشنایی با اکوسیستم کارآفرینی (نمونه‌های موفق، شاخص‌های ارزیابی و غیره) با استفاده از نتایج آن پیشنهاداتی را از منظر سیاستی به منظور تشکیل و بهبود آن در کشور ارائه نماییم.

در ساختار این گزارش سعی شده مطالب مهم در نگاه جهانی مورد بررسی قرار گیرند تا خواننده بعد از خواندن این گزارش بتواند دیدی از وضعیت اکوسیستم کارآفرینی در جهان و ایران پیدا کند و با مسائل مهم و مطرح در این زمینه و ادبیات آن آشنا شود. در همین راستا در ادامه گزارش و در بخش دوم به بررسی ادبیات نظری پژوهش و همچنین مدل‌ها و چارچوب‌های معرفی شده در این زمینه پرداخته شده است، بخش سوم گزارش به بررسی موردی اکوسیستم‌های معروف و موفق جهانی به ویژه سیلیکون ولی پرداخته و علاوه بر بررسی آماری اقتصاد و کارآفرینی در این منطقه به ریشه یابی علل موفقیت این مجموعه پرداخته شده است. در بخش چهارم گزارش به بررسی جایگاه ایران در اکوسیستم جهانی کارآفرینی پرداخته شده و نقاط ضعف و قوت کشور را به ویژه در زمینه حمایت کسب و کارهای نوپا مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت و در بخش پنجم نیز نتیجه گیری نموده و پیشنهاداتی را از منظر سیاست گذاری ارائه نموده‌ایم. این گزارش جامع از لینک زیر قابل دریافت و مطالعه می‌باشد.

گزارش «بررسی وضعیت اکوسیستم کارآفرینی در جهان و ایران»

نظر بدهید