مدل کسب و کار بانکداری سبز

مدل کسب و کار بانکداری سبز و شاخص جهانی کارآفرینی 2018