تحلیل رشد ۱۲.۵ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵

0
462

به گزارش بانک مرکزی، براساس برآوردهای اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمـت پایـه و بـه قیمت‌هـای ثابـت سـال ۱۳۹۰ از ۵۹۴۶۶۸۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۹۴ به ۶۶۹۱۱۰۹ میلیارد ریال در سـال ۱۳۹۵ افـزایش یافتـه وگویـای نـرخ رشـد تولید ناخالص داخلی به میزان ۵/۱۲ درصد طی دوره زمانی مذکور می‌باشد. با توجه به رشد ۶/۱- درصدی اقتصاد در سال ۱۳۹۴، محاسبات فصلی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبـل مواجـه با افزایش قابل توجهی در نرخ رشد اقتصادی بوده است.

رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی- درصد

به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰۱۳۹۴

۱۳۹۵

سالفصل اولفصل دومفصل سومفصل چهارمسال
گروه کشاورزی۴.۶۳.۵۴.۱۵.۰۴.۴۴.۲
گروه نفت۷.۲۵۷.۶۶۶.۲۷۷.۷۴۷.۱۶۱.۶
گروه صنایع و معادن۶.۱-۵.۱-۳.۰۴.۱۶.۴۲.۲
گروه خدمات۲.۳-۰.۷-۴.۲۶.۰۴.۹۳.۶
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۱.۶-۷.۵۱۲.۹۱۶.۸۱۲.۹۱۲.۵
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (بدون نفت)۳.۱-۱.۸-۳.۹۵.۴۵.۶۳.۳


برآورد ارزش افزوده فعالیت‌های مختلف اقتصادی در سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهدکـه علـت عمـده افـزایش نرخ رشد تولید ناخالص داخلـی را بایـد در افـزایش ارزش افـزوده فعالیـت‌هـای “نفـت”، “صـنعت”، “بازرگـانی، رسـتوران و هتلـداری” و “حمـل ونقـل، انبـارداری وارتباطـات” جسـتجو نمـود. سـهم ارزش افـزوده هـریـک از فعالیت‌های مذکور در نرخ رشد ۵/۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی طی سـال ۱۳۹۵ بـه ترتیـب ۸/۹ ،۸/۰ ،۷/۰ و ۷/۰ واحد درصد برآورد شده است.

                                         سهم فعالیت‌های اقتصادی در رشد تولید ناخالص داخلی- درصد

به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰۱۳۹۴

۱۳۹۵

سالفصل اولفصل دومفصل سومفصل چهارمسال
گروه کشاورزی۰.۳۰.۲۰.۵۰.۴۰۰.۳
گروه نفت۱.۱۹.۰۹.۶۱۲.۳۸.۳۹.۸
گروه صنایع و معادن۱.۷-۱.۳-۰.۸۱.۱۱.۷۰.۶
گروه خدمات۱.۲-۰.۴-۲.۱۳.۲۲.۸۱.۹
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه۱.۶-۷.۵۱۲.۹۱۶.۸۱۲.۹۱۲.۵

در سال ۱۳۹۵ ارزش افزوده گروه کشاورزی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میـزان ۴۴۱۹۷۲ میلیـارد ریـال برآورد گردیدکه نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. برآوردهـای انجـام شـده در ایـن زمینه حاکی از آن است که تولید محصولات زراعی و باغی در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیـب ۸.۲ و۱/۶ درصد و تولید محصولات اصلی دامی ۶/۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس برآوردهای اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۹۵ به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ به میـزان ۱۵۲۴۴۷۳ میلیارد ریال برآورد گردید که گویای رشد ۶/۶۱ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد. نتـایج حاصل از محاسبات اولیه در این زمینه نشان دهنده آن است که افزایش قابـل توجـه نـرخ رشـد ارزش‌افـزوده ایـن گروه، ناشی از رفع محدودیت‌ها و افزایش قابل توجه نـرخ رشـد تولیـد وصـادرات نفـت خـام، تولیـد و صـادرات میعانات و مایعات گازی، تولید و صادرات فرآورده های پالایشگاهی و نیز افزایش تولید و صـادرات گـاز طبیعـی بوده است.
گروه صنایع و معادن در سال ۱۳۹۵ از نرخ رشدی معادل ۲/۲ درصد برخوردار گردیـد کـه در مقایسـه بـا دوره مشابه سال قبل ۳/۸ واحد درصد افزایش یافته و در نتیجه سهمی معادل ۶/۰ واحد درصد از نـرخ رشـد ۵/۱۲ درصدی اقتصاد را در دوره مورد بررسی به خود اختصـاص داده اسـت. در ایـن گـروه، ارزش‌افـزوده بخـش‌هـای “صنعت”، “معدن”، “سـاختمان” و”آب و بـرق و گـاز” بـه ترتیـب بـا نـرخ‌هـای رشـد ۹/۶ ، ۱/۲ ،۱/۱۳- و ۸/۶ درصدی مواجه بودهاند.
در بخش ساختمان، ارزش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان مناطق شهری به قیمتهای جـاری طی سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱/۱۴ درصد کاهش یافته است. با اعمال شاخص‌های قیمت متناظر و تعدیل رقم مذکور، نرخ رشد ارزش‌افزوده ساختمان بخش خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ معادل ۱/۲۰- درصد برآوردگردیده است. در نهایت با احتساب رقم فوق و نیز با در نظر گرفتن ارزش‌افـزوده سـاختمان دولتـی، نرخ رشد بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰ در حدود ۱/۱۳- درصد برآورد می‌شود.
ارزش افزوده گروه خدمات نیز در سال ۱۳۹۵ از نرخ رشد ۶/۳ درصدی برخـوردار گردیـد و سـهم آن از رشد ۵/۱۲ درصدی تولید ناخالص داخلی به ۹/۱ واحد درصد رسیده است.
نرخ رشد شاخص ضمنی گروه‌های “کشاورزی”، “نفت”، “صنایع و معادن” و “خدمات” در سال ۱۳۹۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب معادل ۶/۱ ،۰/۷ ، -۸/۳ و ۹/۹ درصد بوده است. به علاوه، شـاخص ضـمنی “تولید ناخالص داخلی” و “تولید ناخالص داخلی بدون نفت” نیز طی دوره زمانی مزبور به ترتیب دارای رشد ۶/۱ و ۱/۷ درصدی بوده‌اند.
برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی دلالت بر آن دارد کـه در سـال ۱۳۹۵ هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی، هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی و تشکیل سرمایه ثابـت ناخـالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰، به ترتیب از نرخ رشد ۸/۳ ،۷/۳ و ۷/۳ – درصدی برخوردار بوده‌اند.
                                    رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب اقلام هزینه نهایی- درصد

به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰

۱۳۹۴

۱۳۹۵

سالفصل اولفصل دومفصل سومفصل چهارمسال
مصرف خصوصی۳.۵-۰.۷۱.۷۶.۷۶.۲۳.۸
مصرف دولتی۴.۸۱.۳-۱۲.۲۵.۴۰.۳۳.۷
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص۱۲.۰-۱۶.۳-۳.۱۹.۵-۳.۱۳.۷-
تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار۱.۳-۹.۰۱۱.۷۱۷.۱۱۶.۰۱۳.۴

نظر بدهید