مرکز آمار تغییرات نیروی کار را در فصل بهار سال جاری منتشر کرد. گزارشی که نشان می‌دهد وضعیت بازار کار تغییر چندانی نسبت به دور قبل نداشته و اختلاف فاحش میان نرخ بیکاری و مشارکت اقتصادی زنان و مردان همچنان پابرجاست.
بر اساس این گزارش در میان جمعیت ۱۵ سال به بالا نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۶ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۸ درصد است. نیمی از جمعیت شاغل در دو بخش صنعت و کشاورزی و نیمی در بخش خدمات شاغلند. به نحوی که ۱۹.۲ درصد جعیت شاغل در بخش کشاورزی، ۳۳ درصد در بخش صنعت و ۴۷.۹ درصد در بخش خدمات فعالند. ۱۶ درصد جمعیت شاغل در بخش عمومی و ۸۴ درصد در بخش خصوصی شاغلند که این مساله هم بیانگر این است که میزان اشتغال در بخش خصوصی پنج برابر بخش عمومی است.
نرخ بیکاری در روستاها با اختلاف حدود پنج درصدی از نقاط شهری کمتر است. یعنی در حالی که نرخ بیکاری روستا ۷.۶ درصد است اما نرخ بیکاری شهرها ۱۲.۱ درصد گزارش شده است. در همین راستا نرخ مشارکت روستاها از شهر هم بیشتر است. نرخ مشارکت اقتصادی روستاها ۴۴.۶ و شهر ۴۰.۶ درصد است.

سهم زنان و مردان از اشتغال و بیکاری
بیکاری زنان ۲.۱ برابر مردان است. در حالی که نرخ بیکاری مردان ۹ درصد است،نرخ بیکاری زنان ۱۹.۳ درصد گزارش شده است. نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۴.۸ برابر زنان است. یعنی در حالی که نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۱۴.۴ درصد گزارش شده، نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۹.۲ درصد اعلام شده است.
بر اساس این گزارش زنان سهم بیشتری در مشاغل کشاورزی و خدمات دارند و در مقابل مردان سهم بیشتری در مشاغل صنعتی. نیمی از زنان در بخش خدمات، ۲۵.۷ درصد در بخش کشاورزی و ۲۴.۳ درصد در بخش صنعت شاغلند. در مقابل سهم مردان در اشتغال صنعتی بیشتر است و ۳۴.۶ درصد مردان در بخش صنعت، ۴۷.۵ در بخش خدمات و ۱۷.۹ درصد در بخش کشاورزی شاغلند.

نرخ بیکاری در استان های کشور

نرخ بیکاری کلی در کشور در فصل بهار سال ۹۴ معادل ۱۰.۸ درصد است و نرخ بیکاری استان‌های مرزی بین ۷.۸ تا ۱۵.۶ در نوسان است. در نگاه اول نرخ‌ بیکاری استان‌های مرزی تفاوت چندانی با دیگر استان‌های غیرمرزی ندارد. آنچه در مورد نواحی مرزی نگران‌کننده است، نرخ بیکاری جوانان و زنان است.
بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در جمعیت ۱۵ سال و بیشتر به شرح نمودار است. از ۳۱ استان کشور، تنها نرخ بیکاری ۹ استان زیر ۱۰ درصد است و باقی استان‌ها نرخ بیکاری بالای ۱۰ و تا ۱۶ درصد را دارند.
نرخ مشارکت اقتصادی هم در حالی ۴۱.۶ درصد اعلام شده که استان‌های مختلف کشور وضعیت متفاوتی در مورد این شاخص دارند. اردبیل، خراسان رضوی و مازندران به ترتیب با ۴۷.۶، ۴۶.۵ و ۴۵.۷ بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی را دارند. سیستان و بلوچستان، کرمان و قم هم به ترتیب دارای نرخ مشارکت ۳۴.۸، ۳۵.۸ و ۳۶ درصد است.
آذربایجان غربی، کرمان و گلستان سه استانی هستند که بالاترین سهم اشتغال در کشاورزی را در میان استان‌های کشور دارند. درصد اشتغال در بخش کشاورزی راین سه استان به ترتیب ۳۵.۹، ۳۵.۳ و ۳۳.۸ درصد است.
یزد، البرز و قم هم بالاترین اشتغال در بخش صنعت را دارند. درصد اشتغال بخش صنعت در این سه استان ۴۶.۱، ۴۳.۹ و ۴۰.۷ است. تهران با ۶۱.۴ درصد بالاترین آمار را در اشتغال در بخش خدمات دارد. بعد از تهران، بوشهر و قم با ۵۸.۸ درصد در رده دوم قرار دارند.

نظر بدهید