تصویر ۴ماهه تسهیلات بانک‌ها

آمار بانک مرکزی تا پایان تیر ماه بررسی شد

0
714

ناظر اقتصاد : بانک مرکزی آمار تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۴ ماه نخست سال‌جاری را منتشر کرد. براساس آمار منتشرشده تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۴ ماهه سال ۱۳۹۷ به بخش‌های اقتصادی مبلغ ۱۶۷.۱ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۳.۸ هزار میلیارد تومان معادل ۹ درصد افزایش داشته است.
گزارش بانک مرکزی از تسهیلات داده شده در ۴ ماه ابتدایی سال ۹۷ در ۵ بخش اقتصادی نشان می‌دهد که بیشترین تسهیلات داده شده با رقم ۶۹.۲ هزار میلیارد تومان متعلق به بخش خدمات بوده است. در واقع بخش خدمات سهم ۴۱.۴ درصدی از کل تسهیلات داده شده در شبکه بانکی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که به‌جز گروه صنعت و معدن که حجم حدود ۴۶.۸ هزار میلیارد تومان و سهم ۲۸ درصدی از بازار تسهیلات را به خود اختصاص داده است سایر گروه‌های بازرگانی، مسکن و ساختمان و کشاورزی در مجموع سهم ۳۱ درصدی داشته‌اند. به این ترتیب، سهم تسهیلات دریافتی گروه بازرگانی ۲۵.۱ هزار میلیارد تومان، گروه مسکن ۱۵ هزار میلیارد تومان و گروه کشاورزی حدود ۱۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است. مقایسه تسهیلات داده شده به گروه‌های اقتصادی در ۴ ماه نخست امسال با مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد که تسهیلات داده شده در بخش مسکن و ساختمان رشد در حد ۳۲.۴ درصدی داشته که بیشترین رشد در میان سایر گروه‌ها بوده است. از سوی دیگر تسهیلات داده شده به گروه بازرگانی نیز به نسبت سال گذشته رشد ۱۵.۲ درصدی داشته است. در گروه خدمات و گروه صنعت و ساختمان نیز رشد به ترتیب ۱۰.۳ درصد و ۲.۱درصد را شاهد هستیم. اما در گروه کشاورزی میزان تسهیلات داده شده به نسبت سال گذشته با کاهش مواجه بوده است. در آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان تسهیلات داده شده به بخش کشاورزی در ۴ماه نخست امسال حدود ۱۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده است که نسبت به مدت مشابه سال‌گذشته حدود ۵.۳درصد کاهش را نشان می‌دهد.

تسهیلات پرداختی

اهداف تسهیلات پرداختی

گزارش بانک مرکزی تسهیلات نظام بانکی را بر اساس اهداف در نظر گرفته شده به ۶ گروه ایجاد، تامین سرمایه در گردش، تعمیر، توسعه، خرید کالای شخصی و خرید مسکن تقسیم می‌کند. بررسی این تقسیم‌بندی نشان می‌دهد که بیشترین میزان تسهیلات به تامین سرمایه در گردش اختصاص دارد. در واقع از کل تسهیلات داده شده در ۴ ماه نخست سال جاری، حدود ۱۰۲.۵ هزار میلیارد تومان آن به تامین سرمایه در گردش اختصاص داشته است. این مبلغ حجمی در حدود ۶۱.۳ درصد از کل تسهیلات داده شده را شامل می‌شود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۲.۹ هزار میلیارد تومان معادل ۲.۹ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر بخش ایجاد در تسهیلات داده‌شده سهم حدودا ۸.۱ درصدی داشته است که رقمی معادل ۱۳.۵ هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود. این بخش نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲.۸ درصدی را ثبت کرده است. اما نکته قابل‌ملاحظه از بررسی‌های انجام شده این است که در گروه مسکن و ساختمان بخش خرید مسکن رشد ۸۰.۲ درصدی را به نسبت مدت مشابه سال گذشته داشته است. براساس گزارش بانک مرکزی در ۴ ماه نخست سال‌جاری حدود ۹.۹ هزار میلیارد تومان از کل تسهیلات به بخش مسکن اختصاص داشته که به نسبت مدت مشابه سال گذشته حدود ۴.۴ هزار میلیارد تومان افزایش را ثبت کرده است. خرید کالای شخصی نیز سهم ۷.۵ درصدی را از کل تسهیلات دریافتی به خود اختصاص داده است. شبکه بانکی در ۴ ماه نخست سال‌جاری حدود ۱۲.۶ هزار میلیارد تومان به خرید کالای شخصی تسهیلات داده‌اند که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۵.۳ درصدی داشته است. بخش توسعه نیز با رقم ۸.۵ هزار میلیارد تومانی سهم ۵.۱ درصدی از کل تسهیلات داده شده را به خود اختصاص داده که به نسبت ۴ ماه نخست سال گذشته رشد ۱۳.۸ درصدی را ثبت کرده است.

براساس گزارش بانک مرکزی، کمترین سهم در میان بخش‌های هدف تسهیلات داده شده در ۴ ماه نخست سال‌جاری به بخش تعمیرات اختصاص دارد که حدود ۲.۵ هزار میلیارد تومان بوده است. این بخش سهم ۱.۵ درصدی به نسبت کل تسهیلات داده‌شده در شبکه بانکی کشور را شامل شده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۶.۱ درصدی داشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که کمترین رشد نقطه به نقطه در میان گروه‌های هدف تسهیلات داده شده تا پایان تیرماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته به گروه تامین سرمایه در گردش تعلق داشته است. در واقع سرمایه گردش اگرچه بیشترین سهم را از کل تسهیلات داده شده به خود اختصاص داده اما به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد ۲.۹ درصدی داشته است.

جزئیات تسهیلات بخش‌های اقتصادی

گزارش رسمی بانک مرکزی از تسهیلات پرداختی تا پایان تیرماه سال‌جاری نشان می‌دهد که سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۴ ماهه سال‌جاری معادل ۳۹.۵ هزار میلیارد تومان بوده است که ۸۴.۳ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده به این بخش را شامل می‌شود که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌جاری است.

در بخش خدمات نیز از تسهیلات ۶۹.۲ هزار میلیارد تومانی که به این بخش اختصاص یافته است، ۳۵.۱ هزار میلیارد تومان آن معادل ۵۰.۷ درصد آن به بخش سرمایه در گردش تعلق داشته است. در گروه کشاورزی نیز از کل تسهیلات این گروه که شامل ۱۰.۹ هزار میلیارد تومان بوده، حدود ۷.۱ هزار میلیارد تومان یعنی معادل ۶۴.۸ درصد آن به بخش سرمایه در گردش تخصیص داده شده است. در گروه بازرگانی نیز از حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافتی حدودا ۱۸.۴ هزار میلیارد تومان آن یعنی ۷۳.۶ درصد آن به گروه سرمایه در گردش اختصاص داشته است. اما نکته متفاوت در میان گروه‌های اقتصادی این است که درگروه مسکن و ساختمان که تقریبا ۱۵هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده‌اند ۸ هزار میلیارد یعنی در حدود ۵۳.۶ درصد آن به خرید مسکن تعلق داشته است. در این گروه سهم تامین سرمایه در گردش حدود ۲.۴ هزار میلیارد تومان معادل ۱۵.۶ درصد آن را شامل شده است.

نظر بدهید