تعداد واحدها و شعبات بانک‌ ها ۴٢ درصد بیشتر شد!

0
788

ناظراقتصاد: گزارش‌ها نشان می‌دهد برخلاف کاهش تعداد شرکت‌های بورس اوراق بهادار، تعداد واحدها و شعبات بانک‌ها نسبت به پانزده سال پیش ۴٢ درصد افزایش یافته است.

براساس آخرین انتشار سالنامه آماری کشور، در سال ١٣٩۵ تعداد شرکت‌های بورس اوراق بهادار، (به تعداد ٣٢۵)، نسبت به سال ١٣٨۵ (به تعداد ۴١۶)، ٢٢ درصد کاهش یافته است؛ به طوری که این کاهش در صنایع منسوجات ٩١ درصد، شرکت‌های ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی ٨۶ درصد، شرکت‌های ساخت محصولات فلزی ٧٢ درصد، شرکت‌های محصولات کاغذی ٧١ درصد و شرکت‌های ماشین‌آلات و تجهیزات ۶٧ درصد، در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٨۵ بوده است.

از کل تعداد شرکت‌های بورس اوراق بهادار در سال ١٣٩۵، ١٠ درصد شرکت‌های سیمان، آهگ و گچ، ٩ درصد را خودرو و ساخت قطعات، ٩ درصد محصولات شیمیایی، ٩ درصد مواد و محصولات دارویی، ۶ درصد محصولات غذایی آشامیدنی به جز قند و شکر، ۶ درصد ساخت فلزات اساسی و ۵ درصد را شرکت‌های سرمایه‌ گذاری تشکیل داده‌اند که در مجموع ۵٣ درصد شرکت‌های بورس اوراق بهادار را شامل می‌شوند.

آن طور که مرکز آمار ایران گزارش داده، به‌ازای هر ٣۴١٣ نفر جمعیت یک بانک در سال ١٣٩۵ وجود داشته که این شاخص در سال ١٣٨٠، به‌ازای هر ٣٩۶٣ نفر جمعیت یک بانک بوده و به طور کلی تعداد بانک (شعبه) در سال ١٣٩۵ نسبت به ١٣٨٠، ۴٢ درصد افزایش یافته است.

نظر بدهید