تغییرات دخل و خرج خانوار در سال ۹۶

افزایش مصرف در میان خانوار ایرانی

0
233

ناظر اقتصاد : مرکز آمار ایران متوسط هزینه‌ و درآمد سال ۹۶ خانوارهای شهری کشور را به ترتیب ٣٣ و ٣٧ میلیون تومان اعلام کرد.

نگاهی به اهم نتایج طرح در سال ١٣٩۶ در مناطق شهری و روستایی نشان می‌دهد: متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار شهری ٣٢٩، ۵٢۵ هزار ریال بوده که نسبت به رقم مشابه در سال قبل ١۵,٧ درصد افزایش نشان می دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار شهری ٧۶، ٧۵٠ هزار ریال با سهم ٢٣,٣ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و٢۵٢، ٧٧۵ هزار ریال با سهم ٧۶,٧ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢٢,١ درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی بیشترین سهم با ۴٣,٠ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده‌ سالانه‌ یک خانوار شهری ٣۶۶,٩۴٧ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل، ١۵,٧ درصد افزایش داشته است. بر این اساس در سال ١٣٩۶ رشد متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری برابر با رشد هزینه کل سالانه است. منابع تامین درآمد خانوارهای شهری نشان می ­دهد که ٣۴,۴ درصد درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ١۶,١ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و۴٩,۶ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای شهری استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩۶ نشان می دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ۴٧,۶ به ۵٠.۶، یخچال فریزر از ۶٠.۵ به ۶٣.٢، جاروبرقی از ٩٠.٣ به ٩١.٠، ماشین لباسشویی از ٨۴.۵ به ٨۶.٣، ماشین ظرفشویی از ۵.٨ به ٧.٣ و مایکروفر از ١٠.٣ به ١٢.۴ درصد افزایش یافته است.

در سال ١٣٩۶، عمده ترین نوع سوخت مصرفی ٩٣,٨ درصد از خانوارهای شهری برای گرما، گاز طبیعی(شبکه عمومی) بوده است.

متوسط هزینه‌ کل خالص سالانه‌ یک خانوار روستایی ١٧٨، ٧۶٠ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل ١٣,٩ درصد افزایش نشان می‌دهد. از هزینه‌ کل سالانه‌ خانوار روستایی ۶۶، ۵٠۴ هزار ریال با سهم ٣٧,٢ درصد مربوط به هزینه‌های خوراکی و دخانی و ١١٢، ١۶۶ هزار ریال با سهم ۶٢,٨ درصد مربوط به هزینه‌های غیرخوراکی بوده است. در بین هزینه‌های خوراکی و دخانی، بیشترین سهم با ٢۵,٢ درصد مربوط به هزینه‌ آرد، رشته، غلات، نان و فرآوردهای آن و در بین هزینه‌های غیرخوراکی، بیشترین سهم با ٢٩,١ درصد مربوط به مسکن بوده است.

متوسط درآمد اظهار شده­ سالانه‌ یک خانوار روستایی ٢٠١,٨۴٢ هزار ریال بوده که نسبت به سال قبل ١۴,١ درصد افزایش داشته است. منابع تامین درآمد خانوارهای روستایی نشان می ­دهد که ٢٩,۴ درصد از مشاغل مزد و حقوق بگیری، ٣١,٧ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی و ٣٨,٨ درصد از محل درآمدهای متفرقه خانوار تامین شده است.

مقایسه درصد خانوارهای روستایی استفاده کننده از لوازم عمده زندگی در سال ١٣٩۵ نسبت به سال ١٣٩۶ نشان می­ دهد که خانوارهای استفاده کننده؛ اتومیبل شخصی از ٢٧,٠ به ٢٩.۶، یخچال فریزر از ۴١.۶ به ۴۵.٢، جاروبرقی از ۶۴.١ به ۶۴.٢، ماشین لباسشویی از ۵٢.١ به ۵٣.٩، ماشین ظرفشویی از ٠.٢ به ٠.٣ و مایکرویو از ١.۶ به ١.٩ درصد افزایش رسیده است.

در سال ١٣٩۶ عمده ترین نوع سوخت مصرفی ۶۴,۴ درصد از خانوارهای روستایی برای گرما، گاز طبیعی (شبکه عمومی) و ٢۵.١ درصد نفت سفید بوده است.

نظر بدهید