تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی 2018

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۸

جدول 1: امتیاز و رتبه اقتصادهای برتر در شاخص رقابت‌پذیری
جدول 1: امتیاز و رتبه اقتصادهای برتر در شاخص رقابت‌پذیری
جدول 2: رتبه و امتیاز ایران (از 140 کشور) در شاخص رقابت‌پذیری 2018