تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی 2018

تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۸

جدول 1: امتیاز و رتبه اقتصادهای برتر در شاخص رقابت‌پذیری
تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی 2018
تغییرات شاخص رقابت‌پذیری جهانی 2018