لزوم توسعه صادرات در جهت حمایت از کالاى ایرانى

0
635

ناظراقتصاد: در ادامه مدیریت واردات و حمایت از کالاى تولید داخلى و جذب تقاضاى داخلى به این سمت، مهم‌ترین پارادایم کلان اقتصادى کشور توسعه صادرات است که می‌تواند محور اصلى در حمایت از کالاى ایرانى باشد که لازمه آن سرمایه‌گذارى در تولید با استراتژى توسعه صادرات و تصاحب سهم از بازارهاى بین‌الملل است و رقابت با تولیدکنندگان خارجى مستلزم افزایش سرمایه‌ گذارى و ارتقاى تکنولوژى است که در گام اول باید با واگذارى اقتصاد به بخش خصوصى و حمایت سیاست‌گذار از این بخش صورت گیرد.

آسیب‌هاى مختلفى در‌این‌باره وجود دارد از جمله:
١. صادرات پروژه‌ای به‌این‌ترتیب که تاکنون سهم مشخصى از بازار منطقه یا جهان در حوزه خاص یا کلى در تجارت بین‌الملل در تصاحب کالاى ایرانى نیست و فقط به‌صورت پروژه‌ای صادرات انجام می‌شود.

٢. عدم رقابت‌پذیرى کالاى ایرانى به‌این‌منظور که تکنولوژى تولید در کشور در‌حال‌حاضر توان رقابت با تولید خارجى جهت جذب و تصاحب سهم بازارهاى بین‌الملل را نداشته است که این آسیب استراتژیست با اتصال صنعت و دانشگاه خواهد توانست مرتفع شود.

٣. عدم توجیه اقتصادى، با توجه به عدم مدیریت منابع و افزایش قیمت تمام‌شده در این راستا امکان رقابت در فروش را از کالاى ایرانى گرفته که این معضل با توجه به نداشتن تولید داخلى به اجراى استراتژى دامپینگ جهت رقابت و تصاحب بازار، پیشنهاد می‌شود دولت در مدت کوتاهى تا توسعه بازار کالاى ایرانى با بسته‌هاى حمایتى از تولیدکنندگان و صادرکنندگان حمایت کرده و بازار سرمایه را نیز به این سمت سیاست‌گذارى کند.

بنابراین با توجه به مسائل ‌گفته‌شده باید یادآور بود که حمایت از کالاى ایرانى در شرایطى که بازار سفته‌بازى براى سرمایه‌گذاران جذاب باشد، امکان‌پذیر نخواهد بود، چراکه بازار سرمایه در زمانى در جهت خدمت و حمایت از کالاى ایرانى خواهد بود که بتواند در توسعه بازار خود جذب سرمایه کرده و مسئله دیگر زیرساخت‌هاى تولید و تدوین سند و استراتژى توسعه صنعتى و تجارى است که به‌عنوان نقشه راه عمل خواهد کرد. مخاطب حمایت از کالاى ایرانى موازى با مردم دولت و سیاست‌هاى اعمالى نیز خواهد بود که بدون بهبود فضاى کسب‌وکار و سیاست‌هاى پولى و مالى مؤثر و اصلاح نظام بانکدارى و بازار سرمایه نخواهد توانست توسعه اقتصادى را حاصل کند، البته قطعا حمایت مردم برای افزایش تقاضاى داخلى از کالاى ایرانى نقطه عطفى در بدو حرکت توسعه کمى و کیفى تولید کشور خواهد بود.

نظر بدهید