جذب سرمایه‏‌گذاری خارجی؛تهدیدات و فرصت‌ها

در عصر جهانی شدن، کشورهای جهان نمی توانند بدون تعامل و همکاری اقتصادی بین المللی به رشد اقتصادی مناسب دست یابند.

0
327

در عصر جهانی شدن، کشورهای جهان نمی توانند بدون تعامل و همکاری اقتصادی بین المللی به رشد اقتصادی مناسب دست یابند. یکی از اصول اساسی اقتصاد مقاومتینیز مبتنی بر درون زدایی و برون گرایی می باشد. بنابر این برون گرایی یکی از الزامات عصر جهانی شدن اقتصاد است. تعاملات اقتصادی بین المللی، شامل جذب سرمایه گذاری ، مشارکت و تامین مالی می‌شود. از موارد مزبور، جذب سرمایه گذاری خارجیاز اهمیت بیشتری برخوردار است و آن را باید بعنوان یکی از فرآیندهای بسیار مهم اقتصاد جهانی محسوب کرد. دوشرط اساسی برای جذب سرمایه وجود دارد که عبارتند از: تضمین امنیت سرمایه و وجود بازده مناسب. جذب سرمایه گذاری خارجی طی دو دهه اخیر، نقش بسزایی در روند رشد و توسعه کشورها داشته است. نسخه کامل این یادداشت از اینجا قابل دریافت و مطالعه می باشد.

نظر بدهید