حذف-دلار توسط هند-و-امارات

حذف-دلار توسط هند-و-امارات

حذف دلار