حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار دولت

حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار دولت

حذف چهار صفر از پول ملی در دستور کار دولت