حذف ۴ صفر از پول ملی

حذف ۴ صفر از پول ملی

حذف ۴ صفر از پول ملی