درآمدهای خانوار ایرانی بیشتر صرف چه می‌شود؟

0
476

با این احتساب هر خانوار شهری با تعداد متوسط افراد ۳.۴۴ نفر هر ماه به طور متوسط دو میلیون و ۷۳۹ هزار تومان هزینه دارند و متقابلا دو میلیون و ۶۱۹ هزار تومان درآمد دارند.

بر اساس این گزارش از کـل هزینه‌های ناخالـص خانوار به ترتیب، ۳۳.۴ درصـد به هـزینه «مسکن ، آب ، برق و گـاز و سـایر سوخت‌ها»، ۲۴.۶درصـد به هزینه «خوراکـی‌ها و آشامــیدنی‌هـا»، ۱۰.۴درصــد بـه هــزینه «حمل ونقـل» ، ۸.۴ درصـد به هـزینه «کالاهـا و خـدمات متفــرقه» ، ۵.۸ درصـد بـه هــزینه «بهداشت و درمان» ، ۴.۶ درصـد به هــزینه «پوشــاک و کفــش» ، ۴.۱ درصــد بـه هــزینه «لوازم، اثاث و خدمات مورد استفاده در خانه» ، ۲.۳ درصـد به هـزینه «تفریح و امور فرهنگـی» ، ۱.۲ درصد به هزینه «ارتباطات» ، دو درصـد به هزینه «رسـتوران و هتـل» ، ۱.۹درصـد بـه هزینه «تحصـیل» و ۰.۴ درصد به هزینه «دخانیات» اختصاص داشته است.

همچنین بر اساس این گزارش از میان ۱۲ گروه کالایی مورد بررسی، حمل‌ونقل با تورم ۴۰ درصدی بیشترین میزان افزایش قیمت نسبت به سال ۹۲ را تجربه کرده و پوشاک و کفش با ۱.۴ درصد کمترین میزان تورم را داشته است. بعد از حمل‌ونقل با تورم ۴۰ درصدی، بیشترین میزان تورم مربوط به بخش تحصیل و ارتباطات است که به ترتیب ۲۳.۶ و ۲۲.۷ درصد در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ افزایش قیمت داشته است. کالاها و خدمات متفرقه، بهداشت و درمان، تفریح و امور فرهنگی و مسکن هم در رده‌های بعدی تورم قرار دارند.

از میان ۱۲ گروه کالایی مورد بررسی، نرخ تورم ۱۰ قلم کالایی دو رقمی است و تنها نرخ تورم دخانیات (۸.۱ درصد) و پوشاک و کفش (۱.۴ درصد) تک رقمی است.

در بخش درآمدها هم درآمدهای متفرقه با ۲۳.۶ درصد بیشترین سهم درآمد خانوار را دارند. بعد از آن درآمد از مشاغل آزاد غیرکشاورزی (۱۶.۹ )، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی (۱۴)، درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی (۱۰.۴) بالاترین سهم را دارند. البته درآمد غیرپولی هم ۳۰ درصد کل درآمد خانوار را شامل می‌شود.

نظر بدهید