دیوید مالپس، رئیس جدید بانک جهانی

دیوید مالپس، رئیس جدید بانک جهانی

دیوید مالپس، رئیس جدید بانک جهانی
دیوید مالپس، رئیس جدید بانک جهانی