رابرت اف انگل (Robert F. Engle)

0
571

ناظراقتصاد: رابرت اف انگل (Robert F. Engle)، دامنه وسیعی از مطالعات اقتصادی از اقتصاد شهری تا رگرسیون طیفی (band spectrum regression)، تقاضای برق، مدلسازی فضا-حالت (state-space)، آزمون، برونزایی، داده های فصلی، قیمت گذاری اختیار(option pricing) و ساختار خرد تامین مالی بازار را در کارنامه خود دارد. پیشبرد وی در هم خطی و ناهمسانی شرطی خودهمبسته (ARCH) تحولی در زمینه اقتصادسنجی سری زمانی، مدلسازی اقتصاد کلان و قیمت گذاری دارایی ایجاد کرده است. همچنین زمینه تحقیقاتی اقتصادسنجی مالی و توسعه های متناظر در مدیریت و اندازه گیری ریسک بیشتر مرهون مدل های ARCH و سایر فعالیت های علمی انگل در دهه ۱۹۸۰ است.

آشنایی با زندگی رابرت انگل
رابرت انگل در دهم نوامبر ۱۹۴۲ در شمال نیویورک متولد شد. در سال ۱۹۶۰ از دبیرستانی در فیلادلفیا فارغ التحصیل و رهسپار کالج ویلیامز گشت و لیسانس خود را از رشته فیزیک اخذ نمود. او در ادامه، دکترای فیزیک خود را از دانشگاه کرنل گرفت، ولی بعد از گذشت یک سال تصمیم به تغییر رشته به دکتری برنامه ریزی در اقتصاد داد. انگل بعد از فارغ-التحصیلی از رشته اقتصاد در سال ۱۹۶۹، به عنوان دانشیار در دانشگاه MIT مشغول به کار شد. در سال ۱۹۷۵ به دانشگاه UCSD رفت و در سال ۱۹۷۷ و ۱۹۹۳ به ترتیب استاد تمامی و ریاست آن دانشگاه را تجربه کرد. او همچنین ریاست دانشکده اقتصاد UCSD را طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ بر عهده داشت. او در سال ۲۰۰۳ به دلیل «روش های تحلیل سری های زمانی اقتصادی با تلاطم زمانی (ARCH)» نوبل مشترک اقتصادی را به همراه کلایو گرنجر دریافت نمود.

نظریات اقتصادی رابرت انگل
• اقتصادسنجی سری زمانی: اغراق نیست اگر بگوییم مفاهیم هم خطی و ARCH از ابتدای دهه ۱۹۸۰ تاکنون تحولی شگرف در زمینه اقتصادسنجی سری زمانی و اقتصاد کلان کاربردی و قیمت گذاری دارایی ایجاد کرده که توسعه این مفاهیم و سایر پیشرفت های مرتبط در مدیریت و اندازه گیری عملی ریسک توسط انگل صورت پذیرفته است. همچنین انگل در دورانی که دانشیار MIT بود، به تشویق همکارانش نظیر فرانکلین فیشر، رابرت سولو و جرم روتنبرگ، به فعالیت در زمینه اقتصاد شهری پرداخت. در واقع، انگل به عنوان اقتصاددان شهری جذب UCSD شد و تا سال ۲۰۰۰ به تدریس و تالیف در این زمینه پرداخت.
• مدلسازی اقتصادسنجی: اصل معروف آلبرت آینیشتین (هرچیزی در ساده ترین شکل ممکن بوجود آمده است) رویکرد انگل در مدلسازی اقتصادسنجی را شکل داده است. برای مثال تحقیق اولیه وی در زمینه رگرسیون طیفی را در نظر بگیرید. به اعتقاد انگل در رگرسیون OLS این گونه فرض می شود که رابطه خطی بدست آمده همواره برقرار است. برای مثال رابطه بین نرخ بهره و قیمت مسکن در کوتاه مدت و بلندمدت متفاوت می باشد. بطور مشابه، بده بستان بین بیکاری و تورم در منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت تفاوت دارد. انگل به جای ساخت یک مدل پویا و پیچیده برای مدلسازی این وابستگی های زمانی، رویکرد رگرسیون طیفی را پیشنهاد می دهد که یک راه ساده برای تخمین ضرایب در حالت های مختلف است و برای بازه های زمانی مختلف روابط مختلفی به دست می دهد.
ایده تخمین رگرسیون های مختلف برای کوتاه مدت و بلندمدت موتور محرک کارهای بعدی انگل در زمینه مدل های هم انباشتگی و تصحیح خطاست. ایده اولیه هم خطی به گرنجر باز می گردد. با این وجود، مقاله مشترک انگل و گرنجر (۱۹۸۷a) برای اولین بار آزمون تجربی از هم خطی را معرفی می کند و رابطه علمی بین مدل های هم خطی و تصحیح خطایی را شکل می دهد که توسط دنیس سارگن و دیوید هندری در LSE در طول دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ تدریس و تبلیغ می شد.
یکی دیگر از پیشبردهای مهم انگل در استفاده از تجزیه خطای پیش بینی یک دوره بعد (one-step-ahead prediction error decompositions) و درست نمایی شرطی گاوسی (conditional Gaussian likelihoods) است که در مواردی مثل آزمون LM، آزمون کای دو و رگرسیون مربع پسماندها برحسب مشتقات میانگین شرطی تاثیرگذار می باشد. ابداعات انگل در مدل های عاملی پویا و فیلتر کالمن نیز یکی از محورهای ایده مهم تابع درست نمایی برحسب چگالی های شرطی پی درپی است. با این حال مدل های ARCH در زمینه انتظارات و چگالی شرطی یک دوره بعد امروزه مدلسازی شده و مورد استفاده قرار می گیرد • (Durlauf, S. N., & Blume, L. 2008).

آثار رابرت انگل

• ١٩٧٢. (With F. Fisher, J. Harris and J. Rothenberg.) An econometric simulation model of intra-metropolitan housing location: housing, business, transportation and local government. American Economic Review 62, 87–۹۷.

• ١٩٧٣. Band spectrum regression. International Economic Review 15, 1–۱۱.

• ١٩٧۶. Interpreting spectral analysis in terms of time domain models. Annals of Economic and Social Measurement 5, 89–۱۰۹.

• ١٩٧٩. (With C. Granger, R. Ramanathan and A. Andersen.) Residential load curves and time-of-day pricing: an econometric analysis. Journal of Econometrics 9, 13–۳۲.

• ١٩٨١. (With M. Watson.) A one-factor multivariate time series model of metropolitan wage rates. Journal of the American Statistical Association 76, 774–۸۱.

• ١٩٨٢. Autoregressive conditional heteroskedasticity with estimates of the variance of UK inflation. Econometrica 50, 987–۱۰۰۸.

• ١٩٨٣a. (With D. Hendry and J. Richard.) Exogeneity. Econometrica 51, 277–۳۰۴.

• ١٩٨٣b. (With M. Watson). Alternative algorithms for the estimation of dynamic factor, MIMIC, and varying coefficient regression models. Journal of Econometrics 23, 385–۴۰۰.

• ١٩٨۴. Wald, likelihood ratio, and Lagrange multiplier tests in econometrics. In Handbook of Econometrics, vol. ٣, ed. Z. Griliches and M. Intrilligator. Amsterdam: North-Holland.

• ١٩٨۶a. (With C. Granger, J. Rice and A. Weiss.) Semi-parametric estimation of the relation between weather and electricity demand. Journal of the American Statistical Association 81, 310–۲۰.

• ١٩٨۶b. (With T. Bollerslev.) Modeling the persistence in conditional variances. Econometric Reviews ۵, ۱–۵۰.

• ١٩٨٧a. (With C. Granger.) Co-integration and error correction: representation estimation and testing. Econometrica 55, 251–۷۶.

• ١٩٨٧b. (With D. Lilien and R. Robins.) Estimation of time varying risk premia in the term structure: the ARCH-M model. Econometrica 55, 391–۴۰۷.

• ١٩٨٧c. (With S. Yoo.) Forecasting and testing in co-integrated systems. Journal of Econometrics ٣۵, ۱۴۳–۵۹.

• ١٩٨٨. (With T. Bollerslev and J. Wooldridge.) A capital asset pricing model with time varying covariances. Journal of Political Economy 96, 116–۳۱.

• ١٩٩٠a. (With T. Ito and W. Lin.) Meteor showers or heat waves? Heteroskedastic intra-daily volatility in the foreign exchange market. Econometrica 58, 525–۴۲.

• ١٩٩٠b. Asset pricing with a factor ARCH covariance structure: empirical estimates for Treasury bills (with V. Ng and M. Rothschild). Journal of Econometrics 45, 213–۳۷.

• ١٩٩٠c. Seasonal integration and cointegration (with S. Hylleberg, C.W.J. Granger and B.S. Yoo). Journal of Econometrics 40, 45–۶۲.

• ١٩٩١a. (With C. Granger.) Long Run Economic Relations: Readings in Cointegration. Oxford: Oxford University Press.

• ١٩٩١b. (With G. Gonzales.) Semi-parametric ARCH models. Journal of Business and Economic Statistics 9, 345–۵۹.

• ١٩٩٢. (With C. Mustafa.) Implied ARCH models from options prices. Journal of Econometrics 52, 289–٣١١.

• ١٩٩٣a. (With T. Bollerslev.) Common persistence in conditional variances. Econometrica 61, 167–۸۶.

• ١٩٩٣b. (With S. Kozicki). Testing for common features. Journal of Business and Economic Statistics ١١, ۳۶۹–۸۰.

• ١٩٩۴a. Handbook of Econometrics, vol. ۴, ed. with D. McFadden. Amsterdam: North-Holland.

• ١٩٩۴b. (With T. Bollerslev and D. Nelson.) ARCH models. In Handbook of Econometrics, vol. ۴, ed. R. Engle and D. McFadden. Amsterdam: North-Holland.

• ١٩٩۵a. ARCH: Selected Readings. Oxford: Oxford University Press.

• ١٩٩۵b. (With K. Kroner.) Multivariate simultaneous ARCH. Econometric Theory 11, 122–۵۰.

• ١٩٩٨. (With J. Russell). Autoregressive conditional duration: a new model for irregularly spaced transaction data. Econometrica 66, 1127–۶۲.

• ١٩٩٩. (With G. Lee). A permanent and transitory component model of stock return volatility. In Cointegration, Causality, and Forecasting: A Festschrift in Honor of Clive W. J. Granger, ed. R. Engle and H. White. Oxford: Oxford University Press, 475–۹۷.

• ٢٠٠٠. The econometrics of ultra high frequency data. Econometrica 68, 1–۲۲.

• ٢٠٠٢a. Dynamic conditional correlation: a simple class of multivariate GARCH models. Journal of Business and Economic Statistics 20, 339–۵۰.

• ٢٠٠٢b. (With J. Rosenberg.) Empirical pricing kernels. Journal of Financial Economics 64, 341–۷۲.

• ٢٠٠۴. Risk and volatility: econometric models and financial practice. American Economic Review ٩۴, ۴۰۵–۲۰.

آثاری درباره رابرت انگل

• Diebold, F. ٢٠٠٣. The ET interview: Professor Robert F. Engle. Econometric Theory 19, 1159–۹۳.

• Diebold, F. ٢٠٠۴. The Nobel memorial for Robert F. Engle. Scandinavian Journal of Economics ١٠۶, ۱۶۵–۸۵.

• Mandelbrot, B. ١٩۶٣. The variation in certain speculative prices. Journal of Business 36, 394–۴۱۹.

نظر بدهید