اقتصادهایی با بیشترین سهم از رشد تولید ناخالص داخلی جهان برحسب برابری قدرت خرید در 2019 (پیش بینی)

اقتصادهایی با بیشترین سهم از رشد تولید ناخالص داخلی جهان برحسب برابری قدرت خرید در ۲۰۱۹ (پیش بینی)

اقتصادهایی با بیشترین سهم از رشد تولید ناخالص داخلی جهان برحسب برابری قدرت خرید در 2019 (پیش بینی)