روایت بانک مرکزی از اقتصاد ٩۶

0
187

ناظراقتصاد: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از گزیده‌های اقتصادی سال ٩۶ که شامل خلاصه دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی اعم از بانک مرکزی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی، بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های غیردولتی و موسسات اعتباری غیربانکی و نیز شامل ارقام عمده پولی و اعتباری و تسهیلات اعتباری بانک‌ها و موسسات اعتباری به تفکیک عقود اسلامی منتشر شده نشان می‌دهد که در سال گذشته، درآمدهای مالیاتی ٩٩,۵ درصد محقق شده و نسبت پرداخت‌های عمرانی به هزینه‌های جاری ۱۸ درصد شد.

جدیدترین جزییات بودجه عمومی دولت در سال ٩۶ نشان می‌دهد تراز عملیاتی بودجه از رقم مصوب منفی ٧٩٧٢٠ میلیارد تومان در سال ٩۵ به منفی ٧۵٣٧٠ میلیارد تومان رسیده که رو به بهبود است. بر اساس جدیدترین آمارهای بانک مرکزی درآمدهای بودجه بالغ بر ١۶٧ هزار و ۵٧٠ میلیارد تومان بوده که از این میزان سهم درآمدهای مالیاتی ١١۵ هزار و ٨۴٠ میلیارد تومان و سایر درآمدها ۵١ هزار ٧٣٠ میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان می‌دهد که کل درآمدها در سال گذشته ١۴,٧ درصد نسبت به عملکرد ٩۵ رشد یافته و ٩٩.۵ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده است. همچنین سایر درآمدها از ۴۴ هزار و ۶٠٠ میلیارد تومان سال ٩۵، هفت هزار میلیارد تومان در سال ٩۶ افزایش یافته است.

در مقابل پرداخت‌های جاری دولت نسبت به سال ٩۵ بالغ بر ١٧.٢ درصد رشد داشت و از ٢٠٧ هزار و ٢٣٠ میلیارد تومان به ٢۴٢ هزار و ٩٢٠ میلیارد تومان رسید. رقم مصوب سال ٩۶ بالغ بر ٢۵٣ هزار و ٨٢٠ میلیارد تومان بوده است.

هزینه‌های دولت در سال گذشته بیش از رقم تورم ٩.٢ درصدی رشد کرد. بنابراین لزوم صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ دستگاه‌ها از سوی مسوولان به خصوص سازمان برنامه بودجه ضروری تلقی می‌شود. در بخش دارایی‌های سرمایه‌ای بیش از ٩٢ هزار و ٢٩٠ میلیارد تومان نفت، فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی فروخته شده که رقم مصوب آن در بودجه ٩۶ بالغ بر ١١٨ هزار و ٩۵٠ میلیارد تومان بوده است. با این وجود واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای ٢۴.٢ درصد نسبت به ٩۵ رشد نشان می‌دهد.

همچنین پرداخت‌های عمرانی یا همان تملک دارایی سرمایه‌ای سال ٩۶ نسبت به سال ٩۵ بالغ بر ١٣.۶ درصد رشد نشان می‌دهد اما با این وجود نتوانسته رقم مصوب ٧١ هزار و ٣٧٠ میلیارد تومانی را محقق کند و حدود ۴٣ هزار و ٩٢٠ میلیارد تومان پرداختی وجود دارد و سهم ۶١.۵ درصدی از رقم مصوب را پوشش داده است. یعنی حدود ٣٨.۵ درصد عدم تحقق در این بخش مشاهده می‌شود.

نظر بدهید