رونالد هری کوز (Ronald Harry Coase)

0
542

ناظراقتصاد: رونالد هری کوز (Ronald Harry Coase) پیشبرد مهمی در علم اقتصاد و حقوق و تئوری بنگاه داشته و نوبل اقتصادی سال ۱۹۹۱ او نیز به همین منظور است. اهمیت درک نقش هزینه های مبادلاتی در فعالیت اقتصادی و تاثیرگذاری ساختارهای نهادی جایگزین در عملکرد اقتصادی دو پیشبرد جدی اوست و بطور کلی تحلیل اقتصادی حقوق و علم اقتصاد نهادگرای جدید، زاییده تفکرات او هستند. کوز نقش مهم اما مناقشه برانگیزی در تاریخ مکتب شیکاگو دارد.

آشنایی با زندگی رونالد کوز
رونالد هری کوز در تاریخ ۲۹ دسامبر ۱۹۱۰ در ویلسدن حومه لندن متولد شد. لیسانس بازرگانی را در سال ۱۹۳۲ از مدرسه اقتصادی لندن اخذ کرد در حالی که در آن دوران به شدت تحت تاثیر اندیشه آرنولد پلانت بود. او سپس برای ادامه تحصیل به همراه دوستان خود و مبدع بحث انتخاب عمومی یعنی دانکن بلک طی سالهای ۱۹۳۲ تا ۱۹۳۴ به مدرسه اقتصاد و بازرگانی داندی (Dundee) رفت. کوز سالهای ۳۵-۱۹۳۴ را در دانشگاه لیورپول سپری کرد و سپس مجدداً به LSE بازگشت و تا سال ۱۹۵۱ در آنجا ماند. اقتصاددان امریکایی این بار برای تدریس به امریکا و دانشگاه بوفالو بازگشت و تا سال ۱۹۵۸ همانجا روزگار سپری کرد. وی پس از یکسال مطالعه در مرکز مطالعات پیشرفته علوم رفتاری دانشگاه استنفورد، دعوت دانشگاه ویرجینیا در سال ۱۹۵۹ را پذیرفت و بدانجا عزیمت نمود. هرچند اندیشه کوز در ارتباط تنگاتنگ با مکتب شیکاگوست، اما دو کار اصلی او یعنی ‹‹ماهیت بنگاه›› (۱۹۳۷) و ‹‹مساله هزینه اجتماعی›› (۱۹۶۰) قبل از رفتن او به شیکاگو در سال ۱۹۶۴ برای تدریس در دانشکده حقوق و همکاری با آرون دیرکتور در ویرایش مجله حقوق و اقتصاد، نگاشته شد. کوز در سال ۱۹۸۱ از دانشگاه شیکاگو بازنشسته شد و نهایتاً در سال ۱۹۹۱ نوبل اقتصادی را نصیب خود ساخت.

نظریات اقتصادی رونالد کوز
برخلاف اینکه اغلب اقتصاددانان کوز را با دو مقاله کلاسیک در زمینه بنگاه و هزینه اجتماعی می شناسند، او مقالات وسیعی در حوزه هایی نظیر حسابداری، تبلیغات، کالای عمومی، مازاد مصرف کننده، قیمت گذاری خدمات دولتی، تئوری انحصار، باج گیری (blackmail)، نقش اقتصادی دولت، و تاریخ اندیشه اقتصادی دارد. کارهای کوز را می توان در موضوعات زیر دسته بندی نمود: نقش مهمی که نهادهایی مثل بنگاه، بازار و قانون در تعیین ساختار و عملکرد اقتصادی ایفا می کنند، جایگاه هزینه های مبادلاتی در فعالیت اقتصادی، نیاز به رویکرد رقابتی نهادی در سیاست گذاری اقتصادی، اجتناب از نظریه پردازی انتزاعی.

• انتظارات: ردپای این موضوعات را می توان در کتاب های ‹‹بنگاه، بازار و حقوق›› (۱۹۹۸) و ‹‹گفتارهایی در علم اقتصاد و اقتصاددانان›› (۱۹۹۴) پیدا کرد که ترکیب آنها مهمترین نظرات کوز را در بر می گیرد. اولین اثر مهم کوز در زمینه رفتار بنگاه و سازمان است که تحلیل شکل گیری انتظارات تولیدکننده به همراه فولر (۱۹۳۵) بخشی از آن است. او در این مقاله تبیینی از تئوری الگوی تار عنکبوتی ارائه می دهد که طی آن، تولیدکننده برمبنای انتظار قیمتی خود از آینده اقدام به قیمت گذاری می کند. طبق این الگو تعدیل در عرضه منتج به افزایش عدم تعادل در چرخه اقتصادی می گردد. کوز و فولر دریافتند که این توضیح اشتباه است و تولیدکنندگان در واقعیت، انتظارات خود از قیمت و هزینه را به سرعت تعدیل می کنند و پیش بینی تغییرات تقاضا و عرضه طبق این مدل دچار خطا می گردد. هرچند این مدل بعدها توسط موث (۱۹۶۱) در یکی از مقالات کلاسیک انتظارات عقلایی مورد اشاره قرار گرفت. لازم به ذکر است کوز با فولر و رونالد ادوارز روی موضوعات مشترک در حسابداری و اقتصاد نیز همکاری داشته که ماحصل آن اشاره به ضعف حسابداری در نشان دادن هزینه ها و غفلت از مفهوم هزینه فرصت است.

• انحصار و رقابت ناقص: رونالد کوز تالیفات دیگری نیز در زمینه انحصار و رقابت ناقص دارد که به برخی از آنها اشاره می کنیم. مقاله ‹‹دوام و انحصار›› (۱۹۷۲) نشان میدهد بنگاه انحصاری که به تولید کالای بادوام مشغول است، مجبور خواهد شد کالای خود را در قیمت رقابتی عرضه کند، مگر اینکه درجه دوام کالا را کاهش دهد یا تن به قراردادهایی بدهد که طبق آنها متعهد به محدودساختن تولید شود. این ادعا به ‹‹حدس کوز›› مشهور است. مقاله دیگر یعنی‹‹هزینه نهایی مجادله›› (۱۹۴۶) را می توان تاثیرگذارترین کار وی در زمینه انحصار و مبادله با قیمت گذاری برحسب منفعت عمومی و مقررات دانست. پیش از این مقاله، ابا لرنر و دیگران مدعی بودند قیمت گذاری مبتنی بر هزینه نهایی (marginal cost pricing) در صورتی که با یارانه دولت همراه شود، کاراترین سیاست قیمت گذاری خدمات دولتی خواهد بود. اما کوز برخلاف این ادعاها، در این مقاله استدلال نمود که قیمت گذاری مبتنی بر هزینه نهایی نامطلوب تر از سیستم قیمت گذاری چندبخشی (multi-part pricing) است و حتی در حقیقت می تواند بدتر از قیمت گذاری برمبنای هزینه متوسط (average cost pricing) باشد. این مقاله و سه مقاله بعد از آن، بیانگر یکی از ایده های اصلی کوز است: در ارزیابی بهره وری تولیدات اقتصادی، باید تمرکز گسترده (و نه محدود) بر منافع، هزینه ها و انگیزه ها داشت.

• ماهیت بنگاه و هزینه اجتماعی: دو اثر تاثیرگذار دیگر کوز عبارتند از ‹‹ماهیت بنگاه›› (۱۹۳۷) و ‹‹مساله هزینه اجتماعی›› (۱۹۶۰) که علت دریافت جایزه نوبل توسط کوز نیز به همین دو اثر برمی گردد. کوز در ماهیت بنگاه، به این پرسش پاسخ می دهد که چرا بنگاه ها وجود دارند و عامل موثر در وسعت فعالیت آنها چیست. او جواب را در مفهوم هزینه مبادله می داند که اقتصاددانان تا همین اواخر توجه اندکی بدان داشته اند. به اعتقاد کوز، بنگاه ها زمانی ظهور و بروز دارند که هزینه داخلی آنها کمتر از هزینه مبادله در بازار باشد و بالتبع زمانی که هزینه مبادله در بنگاه از هزینه مبادله بازار پیشی بگیرد، بنگاه از بازار خارج خواهد شد. هرچند انتشار این مقاله تا اوایل دهه ۱۹۷۰ مورد استقبال چندانی قرار نگرفت، اما بعد از آن، الیور ویلیامسون، ارمن آلچیان، هارولد دِمسز و دیگران از این مقاله کوز جهت توسعه مفهوم هزینه مبادله، فرایند قرارداد، و سازماندهی بنگاه در تحلیل اقتصادی استفاده کردند. انتشار «مساله هزینه اجتماعی» پارادایم هزینه مبادله را به مسیری دیگر یعنی عرصه حقوق اقتصادی و شرایط تضاد در حقوق برد. به موازات افزایش استفاده و ارجاع این مقاله، سوء برداشت ها از آن نیز افزایش یافت. قضیه کوز که در حال حاضر متداول است برگرفته از این مقاله می باشد و کسانی مانند جرج استیگلر (۱۹۶۶) به تدوین این قضیه پرداخته اند؛ طبق این قضیه زمانی که هزینه مبادلاتی صفر باشد و حقوق افراد بطور کامل مشخص شده باشد طرفین بازار صرف نظر از حقوق اولیه هریک، مبادله بهینه خواهند داشت. کوز دریافت که هزینه های مبادلاتی گسترده است و بطور کلی مانعی برای مکانیزم مبادله محسوب می شود. لذا قانون گذار باید طوری حقوق افراد را تنظیم نماید که ارزش تولید جامعه را بیشینه سازد؛ این مفهوم جان کلام جنبش قانون و اقتصادی مدرن است (Durlauf, S. N., & Blume, L. 2008).

آثار رونالد کوز

• ١٩٣۵. (With R.F. Fowler.) Bacon production and the pig-cycle in Great Britain. Economica n.s. 2, 142–۶٧.

• ١٩٣٧. The nature of the firm, Economica n.s. 4, 386–۴۰۵.

• ١٩٣٨. Business organisation and the accountant. In Studies in Costing, ed. D. Solomons. London: Sweet and Maxwell, ١٩۵٢.

• ١٩٣٨. (With R.S. Edwards and R.F. Fowler.) Published Balance Sheets as an Aid to Economic Investigation: Some Difficulties. London: Accounting Research Association Publication No. ٣.

• ١٩۴۶. The marginal cost controversy. Economica n.s. 13, 169–۸۲.

• ١٩۵٠. British Broadcasting: A Study in Monopoly. London: Longmans, Green and Co.

• ١٩۵۴. The development of the British television service. Land Economics 30, 207–۲۲.

• ١٩۵۵. The postal monopoly in Great Britain: an historical survey. In Economic Essays in Commemoration of the Dundee School of Economics 1931–۱۹۵۵, ed. J.K. Eastham. London: William Culcross and Sons.

• ١٩۵٩. The Federal Communications Commission. Journal of Law and Economics 2, 1–۴۰.

• ١٩۶٠. The problem of social cost. Journal of Law and Economics 3, 1–۴۴.

• ١٩۶۶. The economics of broadcasting and government policy. American Economic Review 56, 440–۷.

• ١٩٧٢. Durability and monopoly. Journal of Law and Economics 15, 143–۹.

• ١٩٧۴. The lighthouse in economics. Journal of Law and Economics 17, 357–۷۶.

• ١٩٧٧. Economics and contiguous disciplines. In The Organization and Retrieval of Economic Knowledge, ed. M. Perlman. Boulder, CO: Westview Press.

• ١٩٨٨. The Firm, the Market, and the Law. Chicago: University of Chicago Press.

• ١٩٩٠. Accounting and the theory of the firm. Journal of Accounting and Economics 12, 3–۱۳.

• ١٩٩٢. The institutional structure of production. American Economic Review 82, 713–۱۹.

• ١٩٩٣. Law and economics at Chicago. Journal of Law and Economics 36, 239–۵۴.

• ١٩٩۴. Essays on Economics and Economists. Chicago: University of Chicago Press.

آثاری درباره رونالد کوز

• Medema, S.G. ١٩٩۴. Ronald H. Coase. London and New York: Macmillan and St. Martin’s Press.

• Medema, S.G. ١٩٩٩. Legal fiction: the place of the Coase theorem in law and economics. Economics and Philosophy 15, 209–۳۳.

• Medema, S.G. and Zerbe, R.O., Jr. ٢٠٠٠. The Coase theorem. In The Encyclopedia of Law and Economics, ed. B. Bouckaert and G. De Geest. Aldershot: Edward Elgar Publishing.

• Posner, R.A. ١٩٩٣. Ronald Coase and methodology. Journal of Economic Perspectives 7(4), 195–۲۱۰.

نظر بدهید