روندهای سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک

0
650

ناظراقتصاد: سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک بصورت جهانی همچنان پر قدرت ادامه یافته است؛ به طوری که به رغم کاهش تعداد قراردادها، ارزش کل آنها (با ثبت ۸.۲ میلیارد دلار در مجموع) کاملاً باثبات مانده است. این کاهش بیشتر منعکس‌کننده ذات دوره‌ای فضای قراردادهای این حوزه است و به نظر نمی‌رسد که بخواهد در فصل بعدی ۲۰۱۷ و سال ۲۰۱۸ ادامه داشته باشد. به رغم کاهش قابل توجه در تعداد قراردادهای فین‌تک (که البته مشابه روندهایی است که در محیط‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تر هم مشاهده می‌شود) تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه کماکان مثبت به نظر می‌رسد.

در مجموع، در حوزه سرمایه گذاری جسورانه سرمایه گذاری در فین تک به صورت تدریجی در حال افزایش است و کل سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک کمی افزایش یافته و با رشد نسبت به فصل دوم سال ۲۰۱۷ به ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. تعداد زیادی از فعالان سرمایه‌گذاری جسورانه مراحل ابتدایی و پایانی ضمن درک اهمیت همکاری با شرکت‌های بزرگ‌، تمایل دارند به تأمین مالی استارت‌آپ‌هایی که در مراحل اولیه نیز قرار دارند بپردازند. البته تعداد کل قراردادهای مربوط به حوزه فین‌تِک در مراحل مختلف کاهش‌یافته که البته این کاهش در فازهای بذر و فرشتگان سرمایه‌گذاری بیشتر محسوس بوده است. این در حالی است که اندازه متوسط قراردادهای مربوط به سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاری جسورانه نسبت به سال گذشته بالاتر باقی مانده است.

نقش سرمایه‌گذاران جسورانه شرکتی (CVC)، با وجود افت سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک، همچنان قابل توجه است. با وجود نوسانات سه ماه سوم، سهم نسبت فعالیت‌های سرمایه‌گذارهای جسورانه با مشارکت شرکت‌ها برابر ۱۸.۴٪ بوده است که در مقایسه با نسبت ۱۶٪ در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که با توجه به دامنه و اندازه قراردادهای فین‌تِک، ارزش قراردادها نسبت به سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کاهش یافته است.

اکوسیستم‌های فین‌تِک نیز در جای جای جهان هنوز هم در حال توسعه و بالغ شدن هستند. در این اکوسیستم‌ها برخی از جهت تنوع دارای پیشرفتگی هستند، برخی دیگر اما بر روی برخی حوزه‌های خاص تمرکز دارند و آرام آرام به رشد خود ادامه می‌دهند. به عنوان مثال در لندن بر روی استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تِک مرتبط به حوزه امنیت سایبری تمرکز وجود دارد، در حالی که پکن با صدها میلیون دلار تأمین مالی میزبان کسب‌وکارهای متنوعی است که متمرکز بر بروی مصرف‌کنندگان نهایی‌اند. در شکل زیر پراکندگی بزرگترین ۱۰ قرارداد بزرگ حوزه فین‌تِک (چه از طریق VC، چه از طریق سرمایه‌گذاران خصوصی و چه M&A) مشاهده می‌نمایید.

مرور کلی سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک

سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک بصورت جهانی همچنان پر قدرت ادامه یافته است؛ به طوری که به رغم کاهش تعداد قراردادها، ارزش کل آنها (با ثبت ۸.۲ میلیارد دلار در مجموع) کاملاً باثبات مانده است. تأمین‌ِمالی‌های بزرگی رخ داده، اما تا به امروز در سال ۲۰۱۷ قراردادهای خیلی بزرگِ کمتری منعقد شده است.

حجم کلی سرمایه گذاری در فین تک یک کاهش ملایم در سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک داشته است، در حالی که در فصل دوم ۲۰۱۷ افزایش قابل توجهی را تجربه نموده است. این کاهش بیشتر منعکس‌کننده ذات دوره‌ای فضای قراردادهای این حوزه است و به نظر نمی‌رسد که بخواهد در فصل بعدی ۲۰۱۷ و سال ۲۰۱۸ ادامه داشته باشد. به رغم کاهش قابل توجه در تعداد قراردادهای فین‌تِک (که البته مشابه روندهایی است که در محیط‌های سرمایه‌گذاری گسترده‌تر هم مشاهده می‌شود) تمایل سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه کماکان مثبت به نظر می‌رسد.

سرمایه گذاری در فین تکسرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران جسورانه در این حوزه باثبات باقی‌مانده است. البته تعداد کل قراردادهای مربوط به حوزه فین‌تِک در مراحل مختلف کاهش‌یافته که البته این کاهش در فازهای بذر و فرشتگان سرمایه‌گذاری بیشتر محسوس بوده است. گفتنی است که این روند مختص فین‌تِک نیست و فضای غالب در بازار سرمایه‌گذاری جسورانه را نشان می‌دهد.

در مجموع، در حوزه سرمایه گذاری جسورانه سرمایه گذاری در فین‌تِک به صورت تدریجی در حال افزایش است و کل سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک کمی افزایش یافته و با رشد نسبت به فصل دوم سال ۲۰۱۷ به ۳.۳ میلیارد دلار رسیده است. تعداد زیادی از فعالان سرمایه‌گذاری جسورانه مراحل ابتدایی و پایانی ضمن درک اهمیت همکاری با شرکت‌های بزرگ‌، تمایل دارند به تأمین مالی استارت‌آپ‌هایی که در مراحل اولیه نیز قرار دارند بپردازند.

این در حالی است که اندازه متوسط قراردادهای مربوط به سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری جسورانه نسبت به سال گذشته بالاتر باقی مانده است. در پایان فصل سوم این سال، این اندازه به طور متوسط در مرحله بذر و فرشتگان سرمایه گذاری ۱.۴ میلیون دلار بوده است. در حالی که این عدد در سال ۲۰۱۶ رقمی کمتر معادل ۱ میلیون دلار بوده است. همچنین میزان متوسط سرمایه گذاری برای مراحل اولیه از ۵.۱ میلیون دلار به ۵.۵ میلیون دلار در دوره مشابه افزایش یافته است. برای قراردادهای مراحل نهایی، اندازه متوسط سرمایه‌گذاری مشابه سال گذشته در حدود ۱۶ میلیون دلار بوده است. افزایش متوسط اندازه قراردادهای سرمایه گذاری در مراحل ابتدایی مانند بذر و فرشتگان سرمایه گذاری حاکی از افزایش دانش و درک سرمایه‌گذاران نسبت به فین‌تِک است.

سرمایه گذاری در فین تکنقش سرمایه‌گذاران جسورانه شرکتی (CVC)، با وجود افت سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک، همچنان قابل توجه است. با وجود نوسانات سه ماه سوم، سهم نسبت فعالیت‌های سرمایه‌گذارهای جسورانه با مشارکت شرکت‌ها برابر ۱۸.۴٪ بوده است که در مقایسه با نسبت ۱۶٪ در سال ۲۰۱۶ افزایش یافته است. البته لازم به ذکر است که با توجه به دامنه و اندازه قراردادهای فین‌تِک، ارزش قراردادها نسبت به سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ کاهش یافته است.

سرمایه گذاری در فین تکاکوسیستم‌های فین‌تِک نیز در جای جای جهان هنوز هم در حال توسعه و بالغ شدن هستند. در این اکوسیستم‌ها برخی از جهت تنوع دارای پیشرفتگی هستند، برخی دیگر اما بر روی برخی حوزه‌های خاص تمرکز دارند و آرام آرام به رشد خود ادامه می‌دهند. به عنوان مثال در لندن بر روی استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تِک مرتبط به حوزه امنیت سایبری تمرکز وجود دارد، در حالی که پکن با صدها میلیون دلار تأمین مالی میزبان کسب‌وکارهای متنوعی است که متمرکز بر بروی مصرف‌کنندگان نهایی‌اند. در شکل زیر پراکندگی ۱۰ قرارداد بزرگ حوزه فین‌تِک (چه از طریق VC، چه از طریق سرمایه‌گذاران خصوصی و چه M&A) مشاهده می‌شود.
سرمایه گذاری در فین تک

برخی حوزه‌های خاص

همچنین مرور روند برخی فناوری‌های خاص نیز قابل توجه است. توجه به فین‌تِک‌های حوزه بیمه (Insurtech) در این فصل افزایش یافته است. این حوزه که در مقایسه با بانکداری و سایر حوزه‌های خدمات مالی جدیدتر است، با این حال به سرعت در حال جهش و نزدیک شدن به آن‌هاست و هم کل سرمایه‌گذاری‌های جسورانه صورت گرفته در این فناوری‌ها و هم تعداد قراردادهای آن با سرعت به پیش می‌رود. به طوری که انتظار می‌رود نقاط اوج این حوزه نسبت به سال گذشته ارتقاء یابد. سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک و در انتهای فصل به ۱.۵۳ میلیارد دلار در ۱۷۹ قرارداد رسیده است، این در حالی است که این عدد ۱.۷۹ میلیارد دلار بر روی ۲۰۳ قرارداد در سال ۲۰۱۶ بوده است.
سرمایه گذاری در فین تکدر طول فصل‌های گذشته، توسعه بلاک‌چِین نیز به سرعت تکامل یافته است و در حال گذار از فاز آزمایشی به توسعه‌ نمونه‌های ساختاریافته مستحکم است. جدا از سرمایه‌گذاری مستقیم شرکت‌ها در بلاک‌چِین، نهادهای مالی نیز با قدرت هم به صورت داخلی و هم به صورت مشارکت با دیگران در حال سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌باشند. کنسرسیوم بانکی R3 کماکان بزرگ‌ترینِ در نوع خود در جهان می‌باشد. این شرکت به صورت رو به تصاعدی در حال تمرکز بر روی حوزه‌هایی خاص از بلاک‌چِین است که شامل مبادله مشتقات، پرداخت‌ها و تسویه مبادلات می‌باشد.
سرمایه گذاری در فین تکاخیراً نوعی انفجار در تمایل به عرضه سکه اولیه (initial coin offering) مخصوصاً برای شرکت‌های مبتنی بر فناوری بلاک‌چِین به عنوان یک ابزار جایگزین برای تأمین مالی به وجود آمده است. تأمین مالی صورت گرفته از طریق ICO به صورت نمایی نسبت به ۴ ماه قبل ۲۰۱۷ افزایش یافته است؛ از ۱۰۳ میلیون دلار در آوریل به ۵۷۴ میلیون دلار در جولای. البته همزمان با این روند، فشار رگلاتورها هم افزایش یافته است. در چین، ICO به صورت کلی ممنوع شده است. در حالی که در کشورهای دیگر بررسی دقیق آن‌ها در دستور کار قرار دارد.

به صورت کلی انتظار می‌رود که فین‌تِک به رشد و افزایش تنوع در فصل‌های آتی ادامه دهد. هوش مصنوعی، فناوری‌های بیمه، فناوری‌های مقرراتی و بلاک‌چِین حوزه‌های داغ برای سرمایه گذاری باقی خواهند ماند. با نزدیک شده به فرصت‌های نهایی برای اعمال PSD2 در اروپا و همچنین وجود ملاحظات مربوط به رژیم‌های مشابه در سایر بازارها مانند استرالیا، انتظار می‌رود که تمرکز بر روی بانکداری باز (open banking) افزایش یابد. به نظر می‌رسد در طول زمان اهمیت هاب‌های آسیایی برای فین‌تِک (مانند هاب نوآوری فناوری بیمه در سنگاپور) به خصوص از نگاه شرکت‌های سنتی بیشتر شود. در نتیجه خیلی تعجب‌آمیز نخواهد بود که شرکت‌های بیشتری از آمریکای شمالی را ببینیم که در این منطقه سرمایه گذاری نمایند تا بیشتر دیده شوند و به چنین نوآوری‌هایی دسترسی داشته باشند.

سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک در نقاط مختلف جهان

در طول فصل سوم سال ۲۰۱۷،فضای سرمایه‌گذاری فین‌تِک در قاره آمریکا همچنان تحت سیطره قراردادهایی است که در ایالات‌متحده انجام می‌شود. از ۵.۳۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده در سراسر قاره آمریکا، سهم ایالات‌متحده بیش از ۵ میلیارد دلار بوده است. از ده قرارداد بسیار بزرگ انجام شده در قاره آمریکا در این فصل، نه تای آن در ایالات‌متحده رخ داده است. از این قراردادها، سه قرارداد بیش ۵۰۰ میلیون دلار مربوط به Intacct (850 میلیون دلار)،Cardconnect (750 میلیون دلار) و Xactly (564 میلیون دلار) بوده است. همان‌گونه که در شکل زیر قابل مشاهده است، در ایالات متحده میانگین سرمایه‌ گذاری صورت گرفته در هر قرارداد مربوط به فین‌تِک توسط فرشتگان سرمایه‌ گذاری و مرحله بذر و ابتدائی افزایش مختصری داشته است، این در حالی است که در مراحل بعدی با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.
سرمایه گذاری در فین تکهمچنین در حوزه سرمایه‌گذاری جسورانه، تعداد قراردادهای مربوط به فین‌تِک نسبت به فصل گذشته کاهش یافته است. همچنین در عین ثبات نسبی سرمایه‌گذاری فرشتگان و در دو مرحله بذر و ابتدائی، از میزان سرمایه‌گذاری در مراحل بعدی کاسته شده است.
سرمایه گذاری در فین تکاما در خارج از ایالات‌متحده، سرمایه‌گذاری‌های این قاره در طول سه ماهه سوم سال جاری به میزان قابل توجهی آهسته بوده، البته به استثنای کانادا که سرمایه‌گذاری‌اش در این حوزه پرقدرت باقی مانده است. در این کشور بانک‌ها در حال تدوین راهبردهای خود در زمینه فین‌تک هستند و در این راه تنها نگاه‌شان به داخل کانادا نیست و چشم‌اندازهای بین‌المللی دارند. همان طور که اشاره شده فین‌تِک در سایر کشورها مانند مکزیک، برزیل و مانند آن بسیار ضعیف باقی مانده، اگرچه فعالیت‌های غیر سرمایه‌گذاری مرتبط با فین‌تِک در این کشورها رخ داده است.

کل سرمایه گذاری اروپا در فین‌تک به صورت فصلی کاهش یافته است، اما سطح سرمایه‌گذاری ثابت باقی مانده است.سرمایه‌ گذاری جسورانه بدون تغییر باقی مانده است و حدود ۷۰۰ میلیون دلار در حدود ۵۲ قرارداد سرمایه گذاری شده، به طوری که این فصل را به عنوان یکی از قوی‌ترین فصل‌ها برای سرمایه‌گذاری جسورانه به ثبت رسانده است. این مسئله بیشتر ناشی از افزایش اندازه قراردادها بوده است. تعداد قراردادها – به خصوص در مراحل ابتدایی و قراردادهای بذر و توسط فرشتگان سرمایه‌گذاری- در این سه ماهه کاهش داشته است.

شرکت‌هایی که به دنبال فناوری‌های برافکنی هستند که می‌تواند آن‌ها را به اوج برساند، نرخ‌های پایین بهره و همچنین فشارها برای پایین آوردن هزینه‌ها به سرمایه گذاری در فین‌تِک در این دوره کمک نماید. همچنین مشوق‌های مثبتی از سوی دولت‌ها تعریف شده است، به طوری که بسیاری از کشورها به دنبال جذب استارت‌آپ‌های بیشتر از طریق بهبود فضای کسب و کار از حیث مقررات، انگیزه‌ها و فضای رشد هستند.
سرمایه گذاری در فین تکمیانگین سرمایه‌گذاری‌های جسورانه انجام شده در زمینه فین‌تِک بر حسب مرحله سرمایه‌ گذاری در شکل زیر قابل مشاهده است.
سرمایه گذاری در فین تکسرمایه گذاری انجام شده توسط سرمایه‌ گذاری جسورانه شرکتی(CVC) در طول سه‌ماهه سوم ۲۰۱۷ بیشتر نمود پیدا کرده است، به طوری که تاکنون به عدد ۶۴۷ میلیون دلار رسیده که خیلی بیشتر از عدد ۴۱۹ میلیون دلار در کل سال ۲۰۱۶ می‌باشد. این افزایش منعکس‌کننده این واقعیت است که نهادهای سنتی بیشتری در اروپا (چه از طریق سرمایه گذاری مستقیم، مشارکت،M&A یا سایر مدل‌ها) در حال تبدیل‌شدن به شرکت‌های فین‌تِک می‌باشند تا از این طریق به پیشرفت آن‌ها در برنامه‌های ابتکاری برای گذارِ دیجیتال کمک نماید.

همچنین تمرکز بر روی B2B حدود ۴۶% از کل سرمایه گذاری انجام شده فین‌تِک در اروپا در سال جاری را به خود اختصاص داده است. این افزایش ناشی از آن است که شرکت‌ها بیش از پیش به B2B به عنوان فرصتی برای افزایش گسترده و ابعاد کسب‌وکار خود می‌نگرند.

در آسیا سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک کاهش یافته اما سرمایه گذاری در فین‌تِک برای اولین بار به بیش از یک میلیارد دلار در سال جاری رسید. سرمایه گذاری سرمایه‌گذاری جسورانه در این مدت قوی بوده به طوری که با رقم ۱.۰۶ میلیارد دلار نقطه اوج چهار فصل گذشته بوده است.

در حالی که عمده سرمایه گذاری پاییز ۲۰۱۷ در فین تک در چین صورت گرفته، اما برخی شرکت‌ها در هنگ‌کنگ، هند و کره برخی از ۱۰ قرارداد برتر این منطقه را به خود اختصاص داده‌اند. (به عنوان مثال: TNG Fintech group، Korbit، Freecharge Payment Technologies و Compare Asia Group).
سرمایه گذاری در فین تکدر طول این دوره، حجم سرمایه گذاری‌ها در آسیا به صورت قابل توجهی کاهش یافته است که در بدو امر ناشی از کاهش شدید در تعداد قراردادهای مرحله بذر و فرشتگان سرمایه گذاری بوده است. قراردادهای مراحل اولیه به طور نسبی باثبات بوده است در حالی که تعداد قراردادهای مراحل نهایی اندکی روند رو به بالا داشته است.
سرمایه گذاری در فین تکشرکت‌ها کماکان عامل به وجود آورنده سهم بالایی از قراردادهای فین‌تِک در آسیا هستند، به طوری که تا به امروز در سال ۲۰۱۷ در ۲۲% از قراردادها مشارکت داشته‌اند در حالی که این نسبت در سال ۲۰۱۶ معادل ۱۸ درصد بوده است. با این حال اگرچه میزان مشارکت افزایش یافته است، سرمایه‌گذاری شرکت‌ها به طور قابل توجهی کاهش یافته است: از ۶.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۸۴۰ میلیون دلار در سال جاری (تاکنون) رسیده است که این کاهش بیشتر ناشی از دغدغه‌هایی است که پیرامون افزایش سخت‌گیری‌ها برای کنترل مالی توسط دولت چین است. اگر سیاست های این دولت روشن شود، شاید این نوع سرمایه گذاری ها افزایش یابد.
سرمایه گذاری در فین تک

نظر بدهید