شاخص‌ها و تعداد اقتصادهایی که هر ساله در سهولت انجام کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته اند

شاخص‌ها و تعداد اقتصادهایی که هر ساله در سهولت انجام کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته اند

شاخص‌ها و تعداد اقتصادهایی که هر ساله در سهولت انجام کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته اند
رتبه و امتیاز کشورهای منتخب در شاخص سهولت انجام کسب و کار (2019)