کشورهایی که در بیش از سه شاخص (سهولت انجام کسب و کار) اصلاح داشته اند

کشورهایی که در بیش از سه شاخص (سهولت انجام کسب و کار) اصلاح داشته اند

شاخص‌ها و تعداد اقتصادهایی که هر ساله در سهولت انجام کسب و کار مورد ارزیابی قرار گرفته اند
رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار (2019)