نمودار۴: رتبه درصدی کیفیت مقرراتی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار۴: رتبه درصدی کیفیت مقرراتی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار۱: رتبه درصدی اعتراض و پاسخگویی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار(2016)
نمودار۳: رتبه درصدی اثربخشی دولت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
نمودار۵: رتبه درصدی حاکمیت قانون و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار