نمودار۳: رتبه درصدی اثربخشی دولت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار۳: رتبه درصدی اثربخشی دولت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار۱: رتبه درصدی اعتراض و پاسخگویی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار(2016)
نمودار۲: رتبه درصدی ثبات سیاسی و فقدان خشونت و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
نمودار۴: رتبه درصدی کیفیت مقرراتی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار