نمودار۵: رتبه درصدی حاکمیت قانون و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار۵: رتبه درصدی حاکمیت قانون و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار

نمودار۱: رتبه درصدی اعتراض و پاسخگویی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار(2016)
نمودار۴: رتبه درصدی کیفیت مقرراتی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار
نمودار۶: رتبه درصدی کنترل فساد و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار