شاخص‌های حکمرانی خوب (Good Governance) و ارتباط آن با سهولت انجام کسب و کار

شاخص‌های حکمرانی خوب (Good Governance) و ارتباط آن با سهولت انجام کسب و کار

نمودار۱: رتبه درصدی اعتراض و پاسخگویی و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار(2016)
نمودار۶: رتبه درصدی کنترل فساد و فاصله از مرز سهولت انجام کسب و کار