شکاف نرخ تورم در استان‌های کشور افزایش یافت

0
502

ناظر اقتصاد: آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آذر ماه ٧.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

براساس آمارهای مرکز آمار، در آذر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵١,٧ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.۶ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سیستان وبلوچستان  با ١.٧ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای کشور ٣٧,۴ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام (۴۴.۴ درصد) و کمترین آن مربوط به استان قم  (٣٠.٩ درصد) است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به طور متوسط ٧.٠ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان قم به طور متوسط ۶.۵ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ١٨.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان (٢١.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان­ کرمان (١۴.٢ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آذر ماه ٧.٧ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

شکاف نرخ تورم

خانوارهای شهری

در آذر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵١,٠ رسید که نسبت به ماه قبل ٢.۵ درصد افزایش نشان می­‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان بوشهر با ۴.۴ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان کرمانشاه با ١.۶ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) برای خانوارهای شهری کشور ٣۶,٩ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام (۴۴.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٣٠.٨ درصد) است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام به طور متوسط ٨.٠ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان به طور متوسط ۶.١  درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ١٨.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان لرستان  (٢١.٩ درصد) و کمترین آن مربوط به استان هرمزگان (١۴.٩ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آذر ماه ٧.٠ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.۵ واحد درصد افزایش نشان می­‌دهد.

شکاف نرخ تورم

خانوارهای روستایی

در آذر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١۵۵,٣ رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٠ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان­ قم با ۵,٠ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان اردبیل  با ١.۴ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٣٩.٩ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی مربوط به استان کردستان (۴٧.۶ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (٣٢.۴ درصد) است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان به طور متوسط  ٧.٧ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان به طور متوسط ٧.۵  درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به آذر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ١٨.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماهه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری (٢٢.١ درصد) و کمترین آن مربوط به استان کرمان (١١.٩ درصد) است. شکاف نرخ تورم دوازده ماهه استان‌ها در آذر ماه ١٠.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٩ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

شکاف نرخ تورم

نظر بدهید