عدالت اقتصادی چیست؟

0
487

ناظر اقتصاد : این مسئله که عدالت چیست شاید چندان احتیاج به تعریف نداشته باشد. افراد بشر کم و بیش ظلم و تبعیض را می‌شناسند. عدالت نقطه مقابل ظلم و تبعیض است. به عبارت دیگر افراد بشر در دنیا به حسب خلقت خودشان و به حسب فعالیت هایی که می‌کنند و استعدادهایی که از خود نشان می‌دهند، استحقاق‌هایی پیدا می‌کنند. عدالت عبارت است از اینکه آن استحقاق و آن حقی که هر بشری به موجب خلقت خودش و به موجب کار و فعالیت خودش به دست آورده، به او داده شود، نقطه مقابل ظلم است که آنچه را که فرد استحقاق دارد به او ندهند و از او بگیرند و نقطه مقابل تبعیض است که دو فرد که در شرایط مساوی قرار دارند، موهبتی را از یکی دریغ بدارند و از دیگری دریغ ندارند.

بنابراین عدالت یک جاذبه فطری است که همه ما در پی دستیابی به آن هستیم اما از شعار تا عمل فرسنگ‌ها فاصله است و بشر تا دستیابی به عدالت واقعی قرن ها فاصله دارد. عدالت انواع و اقسام گوناگون دارد، از عدالت در برخورد میان فرزندان تا اجتماع و حتی اقتصاد. اما مفهوم اخیر”عدالت اقتصادی” با پیچیدگی‌های فراوانی همراه است. برخی بر این عقیده‌اند که اکثر نظام‌های سیاسی جهان بر مبنای اصول اقتصادی شکل گرفته‌اند و با شعار دسترسی به عدالت اقتصادی اهداف خویش را دنبال می‌کنند.

اقتصاددانان در خصوص عدالت دو دیدگاه کاملا متفاوت دارند: عده‌ای بر این عقیده‌اند که عدالت منشاء خارجی دارد و از خارج باید به سیستم اقتصادی تزریق شود. مارکسیسم و سوسیالیسم نمونه بارز این افراد هستند. اما گروه دیگری معتقدند که اگر نظام اقتصادی به شیوه صحیح اعمال شود، خودش در درونش عدالت را برقرار می‌کند و نیازی به اعمال عدالت از خارج نظام اقتصادی نیست. البته در کنار این اظهار نظر عده‌ای هم بحث عدالت و عادلانه بودن بازار را مطرح می‌کنند.

اما دیدگاه متعادل‌تری هم وجود دارد. بر اساس این دیدگاه نه بر برون زا بودن عدالت اصرار می‌شود و نه بر درون زا بودن آن. زیرا در مواردی نمی‌توان به طور قطع آن را برون زا یا درون زا دانست، بلکه تصور براین است که ذات اقتصاد پیش‌روی به سوی حداکثر سود است. از اینرو با ذات عدالت در تعارض است اما این به معنای اینکه باید از دیدگاه های تندروانه مارکسیسم پیروی کرد نیست، بلکه به نظارت دولت برای برقرای عدالت تاکید می‌کند.

نظام اقتصادی ای در تحقق عدالت موفق‌تر است که تنش و برخورد در زیر نظام‌ها و خود نظام حداقل باشد یا وجود نداشته باشد. اگر که نظام‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نتوانند یک نوع تعامل منطقی داشته باشند، عدالت به وجود نمی آید. بنابراین در مواردی دولت‌ها هم می‌توانند به مانعی در جهت تحقق عدالت اقتصادی بدل شوند.

نظر بدهید