فهم توسعه و کاهش فقر (از منظر نوبلیست‌های سال 2019)

فهم توسعه و کاهش فقر (از منظر نوبلیست‌های سال ۲۰۱۹)

فهم توسعه و کاهش فقر (از منظر نوبلیست‌های سال 2019)