نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اقتصادی

نقش سرمایه اجتماعی در مدیریت بحران اقتصادی و دلالت هایی برای ایران