نمودار 1: تعداد مناطق آزاد تجاری

نمودار ۱: تعداد مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری
مناطق آزاد تجاری (Free Trade Zones) در ایران و جهان
شکل 1: تطور تاریخی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی