شکل 1: تطور تاریخی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی

شکل ۱: تطور تاریخی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی

مناطق آزاد تجاری
نمودار 1: تعداد مناطق آزاد تجاری
جدول۱: محور کسب‌وکارهای مناطق آزاد تجاری ایران