جدول۱: محور کسب‌وکارهای مناطق آزاد تجاری ایران

جدول۱: محور کسب‌وکارهای مناطق آزاد تجاری ایران

مناطق آزاد تجاری
شکل 1: تطور تاریخی نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی
جدول۲: میزان سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در مناطق آزاد تجاری (میلیون دلار)