موجودی صندوق توسعه ملی ۸ میلیارد دلار کم شد!

0
596

گزارش عملکرد دولت در قانون بودجه ۹۴ نشان می دهدطی سال گذشته ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیون دلار از محل درآمد نفت به صندوق توسعه ملی ایران واریز شده اما ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون دلار از موجودی این صندوق مصرف شده که از کاهش ۸ میلیارد دلاری موجودی صندوق حکایت دارد. سهم صندوق توسعه ملی از محل منابع حاصل از صادرات نفـت (شـامل نفـت خـام، میعانـات گازی و فرآورده های نفتی) به مبلغ ۶ میلیارد و ۶۷۲ میلیـون دلار به حساب صندوق واریز شده است. طی سال گذشته، مجمـوع مصـارف صندوق به مبلغ ۱۴ میلیارد و ۶۴۵ میلیون بوده دلار است کـه عمده ارقام آن بابت تسهیلات ارزی، تسهیلات طرحهـای عمرانـی، تکـالیف بودجـه ای و قـانونی، سپرده گذاری ریالی و ارزی پرداخت شده است.

نظر بدهید